My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting information about the inception and founders of Czechoslovak Philately.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum o zakladatelech a vzniku české filatelie. Zde najdete zajímavé informace v kronologickém pořadí.


The Inception and Founders of Czechoslovak Philately

Zakladatelé a vznik české filatelie.


1884

In 1884 distributed Zikmund Reach the first Czechoslovakian post stamp album. His first post stamp album was published in 1884, by Aloise Hynk's publishing house. His second album came in 1894, and it is said, that this album was as eccentric as Reach him self!

V oboru filatelie je známo že v roce 1884 vydal Zikmund Reach první české alba na známky, v nakladalství Aloise Hynka, za něz obdržel bronzovou medaili na výstavě ve Vídni. Píše se, že album bylo právě tak originální jako Reach sám!

More information

Další informace


 1887


April 28th 1887, the first philately club was established. Its name was "Český klub filatelistů" - "The Czech philately club".

Vincenc Čeněk Jedlička became the first president of the Union of Czech Philatelists.
On August 8th 1887, was the first general meeting and the first board of the "The Czech philately club" was elected.

Dne 28. dubna 1887 byl v Praze založen první klub filatelistů s názvem "Český klub filatelistů".

Vincenc Čeněk Jedlička byl zvolen 8. 8. 1887, za prvního předsedu Č.k.f.
Dne 8. srpna 1887 se konala první valná hromada a zvolení prvního výboru "Českého klubu filatelistů".

On the first page of the club regulations we can read: 

§2. The club's purpose is to enlarge the philatelistic 
knowledge by intercommunication and friendly interchange of information, to work against the philatelistic fakes and to contribute the members possibility to enlarge their collections in a cheaper way.

Na první straně stanov klubu se dočteme: 

§2. Účel klubu jest vzájemným stykem a přátelkým spolcováním vědomosti v oboru znalosti poštovních známek rozšiřovati, proti padělání týchž pracovati, a levnějším spůsobem ku doplňování sbírek jednotlivců přispívati.
President of The Czech philately club / Club of the Czech philatelists
 
Předseda Českého klubu filatelistů / Klubu českých filatelistů Vincenc Čeněk Jedlička :
 

 8. 8. 1887 - 1894
Albín Holina :  1894 - October 1895
Zikmund Reach :  14. 2. 1896 - 1898
Alois Beran :  1898 - 1900
Albín Holina :  1900 - January 1901
Jaroslav Šula :  25. January. 1901 - 1903
Josef Kořán :  February 1903 (one month)
Alois Beran :  1903 - 1905
Jaroslav Šula :  Autumn 1905 - 1921
Václav Brož :  1921 - 1925

The first president of the Union of Czech Philatelists. President from August 8th 1887 - 1894 

První předseda Českého klubu filatelistů. Předseda od 8. 8. 1887 - 1894


Vincenc Čeněk Jedlička


* 16. 12. 1852 - † 28. 10. 1914

Thanks to him, the Union of Czech Philatelists was established on April 28th 1887.

On August 8th 1887, he became the first president of the Union of Czech Philatelists.

Mr. Vincenc Čeněk Jedlička was a "prototype" of a Czech patriot during the Austrian monarchy period. Unfortunately he died before he could experience the independence of ČSR.

Česká spolková filatelie mu vděčí za svůj vznik 28. 4. 1887. 
Vincenc Čeněk Jedlička byl zvolen na první valné hromadě, 8. 8. 1887, za prvního předsedu Českého klubu filatelistů, Č.k.f.

Byl prototypem českého vlastence za doby rakouské. Nedožil se samostatnosti ČSR, což u něho lze nazvati tragickým osudem.More information

Další informace

 

1892
"Club of the Czech philatelists"

"Klub českých filatelistů"


In 1892 "The Czech philately club" was renamed to "Klub českých filatelistů" - "Club of the Czech philatelists".

V roce 1892 bylo jméno "Český klub filatelistů" změněno na "Klub českých filatelistů".


Click to enlarge

 

1896

The very first editor of the Czech philatelic paper

První redaktor časopisu "Český filatelista"


Jozef Bruche


* 22. 12. 1862 - † 21. 2. 1952

Jozef Bruche was one of the most active philatelistic officials of his time. He was an educated mechanician. He worked as a telegraph foreman on the railroads. 

Besides his profession he early became interested in philately. He worked with the first Czech philatelist club.

Jozef Bruche was the very first editor of the Czech philatelic paper "Český filatelista", whose very first issue was published on Feb. 25th 1896.
In 1897 he resigned as editor of the "Český filatelista". 
He was replaced by Josef K. Mádl, who was the son of the owner of the printing house in Holešovice...

Jozef Bruche patřil k nejaktivnějším filatelistickým činovníkům oné doby. Vyučil se v Praze mechanikem, povoláním se stal telegrafním mistrem na železnici. 

Kromě své profese začal se záhy zajímat o sbírání známek a pracoval v prvním českém filatelistickém klubu. 
První číslo časopisu "Český filatelista" vyšlo 25. 2. 1896, jehož prvním redaktorem byl Jozef Bruche.

V roce 1897 složil funkci jednatele a redaktora Českého filatelisty. Jeho následovník byl Josef K. Mádl, syn majitele tiskárny v Holešovicích...
25. 2. 1896 - První číslo měsíčníku Český filatelista

On Feb. 25th 1896 - very first issue of the Czech philatelic paper "Český filatelista"


The philatelic paper "Český filatelista"


Český filatelista


The first issue of the "Český filatelista" was published on Feb. 25th 1896. The first editor was Josef Bruche

První číslo časopisu "Český filatelista" vyšlo 25. 2. 1896, jehož prvním redaktorem byl Josef Bruche.

Z. Reach became the first president of this philatelic paper.

Z. Reach byl zvolen 14. 2. 1896 za prvního předsedu časopisu.

Josef Mádl - on June 10th 1897 he became the second editor of the philatelic paper "Český filatelista".
After Josef Mádl's death, his widow and Jaroslav Lešetický was responsible for the edition of this  philatelic paper. 

Josef Mádl  se 10. 6. 1897, stal druhým redaktorem časopisu " Český filatelista". 
Po jeho smrti řídila časopis jeho choť a Jaroslav Lešetický.

In 1914, Bohuslav Šubrt took over the responsibility of the philatelic paper "Český filatelista".

Bohuslav Šubrt v roce 1914 převzal redakci časopisu "Český filatelista". Řídil tento časopis až do pol. r. 1932.


The second president of the Union of Czech Philatelists, Albín Holina

Druhý předseda Českého klubu filatelistů Albín Holina


Albín Holina


* ? - † ?

The second president of K.č.f. 
President from 1894 until October 1895 and for second time from 1900 - January 1901

Druhý předseda Českého klubu filatelistů. 
Předseda od 1894 do října 1895 a podruhé od 1900 - do ledna 1901

 The third president of the Union of Czech Philatelists

Třetí předseda Českého klubu filatelistů


Zikmund Reach


* 1859 -
† 1. 12. 1935

Zikmund Reach was one of the founders of the Union of Czech Philatelists. 

On Feb. 14th 1896 he became president of the Union of Czech Philatelists, until 1898.

As member of the K.č.f. he stayed until his death. 

Z. Reach became the first president of the philatelic paper "Český filatelista". He was elected on February 14th 1896. 
Some days later, Feb. 25th 1896, the first issue of the philatelic paper "Český filatelista" was distributed.
 
Zikmund Reach byl jednim ze spoluzakladatelů K.č.f. 

Za předsedu Českého klubu filatelistů byl zvolen: 
14. 2. 1896, v této funkci zůstává do 1898.

Členem K.č.f. zůstal až do svého úmrtí.

Z. Reach byl zvolen 14. 2. 1896 za prvního předsedu filatelistického časopisu, "Český filatelista".

"Český filatelista" - první den vydání 25. 2. 1896.

More information

Další informace

 

Jan Nepomuk Čermák


* 1854 - † 26. 3 1940

J. N. Čermák, from Olomouc, was a professor and historian. 

Member of the K.č.f. since January 1st 1889. 
Čermák's interest in post stamps begins before 1882 when he already was a keen collector.

He glorified the philately with many very professional studies and popular articles. He was an inexhaustible publisher.

Together with Václav Brož he wrote a detailed history of K.č.f.

Olomoucký gymnaziální profesor a historik. 

Člen Českého klubu filatelistů od 1. ledna 1889.
Začátky Čermákova zájmu o poštovní známku sahají až někam před rok 1882, kdy už je horlivím sběratelem.

Proslavoval filatelii velmi kvalifikovanými studiemi a populárními články. Byl neúnavný publicista. 

Spolu s Václaven Brožem sepsal podrobnou historii K.č.f.

More information in: Václav Nebeský - Filatelistvo, podzimní rozjímání. (Nadas Praha 1975) "Czech only"

Další informace: Václav Nebeský - Filatelistvo, podzimní rozjímání. (Nadas Praha 1975)

 

Jaroslav Lešetický 


* 1866 - † 6. 10. 1936

Jaroslav Lešetický was the first secretary of the postal establishment. In 1918 he got a commission, from the post office board, to acquire a proposal of new stamps. The proposal was made by academic painter Alfons Mucha, in November 1918. This way the first Czechoslovak post stamp was created, by the name of Hradčany.
With help of different arguments, he forced his way through, to distribute the edition of the provisory overprint emission "Pošta Československá 1919"!
All respect to Mr. J. Lešetický and to his undeniable merit in ČSR philately, but he made no success as a philatelist expert.

Jaroslav Lešetický, 1918 byl iniciátorem a poradcem při vydání první československé známky - Hradčany. Později prosadil vydání přetiskové emise "Pošta Československá 1919". 
Při vší úctě k J. Lešetickému a k jeho nepopiratelně obrovským zásluhám o naši filatelii, jako znalec příliš neuspěl


More information

Další informace

 

Karel Rix


* 1873 - † 21. 7. 1956

Karel Rix, one of the first Czech and Czechoslovak philatelists, the last one of the founders of "The Czech philately club" and one of the very first contributors to the club paper "Český filatelista".

JUDr. Karel Rix, jeden z nejstarších českých a československých filatelistů, poslední ze zakladatelů Klubu českých filatelistů a jeden z prvních přispěvovatelů do spolkového časopisu "Český filatelista".

Karel Rix was known as a publicist in philately papers as: Český filatelista 1896-1918, Tribuna filatelistů 1921-1938 and Československá filatelie 1945-1950.
He was a collector of postal stationeries, an entrepreneur and expert adviser by the compounding of the postal stationery catalogues. He collected the "whole world", as customary by that time. His philatelist work and discovers were more known abroad than in Czechoslovakia.

JUDr. Karel Rix byl znám jako publicista v Českém filatelistovi 1896-1918, v Tribuně filatelistů 1921-1938 a v Československé filatelii 1945-1950.
Byl sběratelem celin, tim i pomocníkem a rádcem při sestavování katalogů celin.
Byl typický představitel filatelistů nejstarší generace, sbírajících "celý svět". Patřil do skupiny nemnoha posledních evropských odborníků, jehož práce a postřehy byly známy v cizině více než u nás. 

During the WWII, Karel Rix was imprisoned for three years in the concentration camp Terezín (Terezienstadt). During his worst periods in the concentration camp he wrote a manuscript by name "Remembrance of an old Czech philatelist before his dead". It was written for the projected paper in Terezín.

Počas druhé světové války byl tři roky internován v Terezíně. V nejhorších chvílích v táboře sestavil rukopis pro chystaný Terezínský časopis: "Předsmrtní vzpomínky starého českého filatelisty". 

 

The very first redactor of the Czech philatelist club

První redaktor KČF


Josef M. Mádl


* 1872 - † 29. 5. 1913

Josef Mádl was the very first redactor of the Czech philatelist club, K.č.f.
By occupation he was a book printer. He was an excellent philatelist and theorist. 

On June 10th 1897 he became the second editor of the philatelic paper "Český filatelista". In 15 years he edited and financed this paper by him self!

In one year after his death, his widow Marie and Jaroslav Lešetický ware responsible for the edition of this  philatelic paper. After that, the KČF took over the responsibility for the paper.

První redaktor KČF. Povoláním knihtiskař, výborný filatelista a teoretik. 

10. 6. 1897 se stal druhým redaktorem časopisu " Český filatelista". 15 let, až do své smrti, sám vydával a financoval tento filatelistický časopis! 

Celý rok po jeho smrti řídila časopis jeho choť  Marie a Jaroslav Lešetický. Po roce předala časopis se všemi právy Klubu českých filatelistů.


Bohuslav Šubrt


* 21. 4. 1879 - † 1951

Headmaster Bohuslav Šubrt, born in Velká Jesenice, district Nové Město nad Metují, one of the prime founders of "The Czech philately club". In 1938 he became an honored member of this club.  

Ředitel Bohuslav Šubrt, narozen ve Velké Jesenici, okres Nové Město nad Metují, jeden ze zakladatelů Klubu českých filatelistů. V roce 1938 byl zvolen na valné hromadě čestným členem Klubu.

In 1914 Bohuslav Šubrt took over the responsibility as editor of the philatelic paper "Český filatelista" and became its director from 1921 until the first half of 1932.

V roce 1914 převzal Bohuslav Šubrt redakci časopisu "Český filatelista". Tento časopis řídil v letech 1921 - 1932, jakož i řídil provedení a expedici Svazového Alba.

He also cooperated with Jaroslav Šula and Jaroslav Lešetický as a philatelistic expert adviser. 

V době skoušení známek byl odborně nápomocen Ing. Šulovi a p. Lešetickému.

In 1914 he was one of the exhibitors at the very first post stamp exhibition in Prague.

V roce 1914 byl jedním z vystavovatelů na první české výstavě známek, v hotelu "Zlatá husa".


The fourth president

Čtvrtý předseda


 Alois Beran


* ? - † ?

President of the Czech philatelist club, K.č.f. 1898 - 1900, 1903 - 1905.

Předseda Klubu českých filatelistů, K.č.f., 1898 - 1900, 1903 - 1905.

One of his functions, in 8 years, as president of philatelist club, was to be "exchange controller". He was an ideal person, therefore he didn't collect post stamps himself! That way he didn't derive benefit of "first access".

V klubu měl navíce (8-let) zajímavou funkci, byl správcem výměny. V tom směru byl ideálním, sám totiž známky nesbíral a tim nepoužíval práva prvního výběru.

In civilian live he was clerk by royal Austrian railroads.  

V civilu byl úředníkem u tehdejších c.a.k. státních drah.


The fifth president of the Union of Czech Philatelists

Pátý předseda Klubu českých filatelistů


Jaroslav Šula


* 1863 - † 1927

In 17. 7. 1895 become Jaroslav Šula member of "The Czech philately club".
 
In 25. 1. 1901, J. Šula was elected to president of the Czech philatelist club, K.č.f. In 1903 he resign. 
After that, Josef Kořán, become president of K.č.f. and only one month later take Alois Beran ower the leadership. 

By the end of 1905 become Jaroslav Šula president once again, now  definitive, until his resignation in 1921. 
In 1921 he change his profession to be a stamp dealer, stamp expert and member of the editorial staff of tribuna Filatelistů.

Among Czech philatelists he was the most scientifically educated. 
As an expert in Czechoslovakian stamps, he was without comparison, first of all in "Pošta Československá 1919" overprint. 

Šula's expert mark is even today a guarantee of solidity.

Jaroslav Šula, 17. 7. 1895 se stal členem Českého klubu filatelistů.

25. 1. 1901 byl zvolen čtvrtým předsedou Klubu českých filatelistů, K.č.f. 1903 rezignuje na předsednictvo. 
Předsednictvo přebírá Josef Kořán a měsíc později se předsedou stává Alois Beran.
Koncem 1905 se Jaroslav Šula opět vrací do Klubu českých filatelistů, stává se znova předsedou, a to až do jeho definitivního odstupu v roce 1921.

1921 se stává se obchodníkem, znalcem známek a redakčním členem Tribuny filatelistů.

Mezi českými filatelisty byl nejvíc vědecky založen. 

Jeho značka znalosti je dosud naprostou zárukou.

More information

Další informace


1914


The first stamp exhibition was arranged in 1914, in Prague at the hotel "Zlatá husa". (It consisted of the 20 club member's exhibitions and of the 4 pupil's exhibitions).

První filatelistická výstava byla v hotelu "Zlatá husa", v r. 1914. (20 ukázek ze sbírek členů a 4 sbírky žákovské).

 

Alfons Mucha


* 24. 7. 1860 - † 14. 7. 1939

Alfons Mucha was a painter, poster artist, designer and the embodiment of turn-of-the-century art. 

He studied at the Munich Academy, then, in 1887, at the Académie Julian. He was an illustrator for several magazines and newspapers. 
In 1894, his first poster for Sarah Bernhardt won him considerable renown. 
In 1904 he traveled to the United States. 
In 1910 he returned to Prague to devote himself to an artwork celebrating the epic of Slav history. Mucha's fame was owed to his very personal style of drawing. 

In his patriotic enthusiasm he created the first national symbol, he was an author of the legendary first post stamp, Hradčany and beyond that, he draw proposals to the first bills of the new country.  

Studia zahájil nejdříve v Německu a dokončil je v roce 1889 v Paříži. Působil na akademiích v New Yorku, Chicagu a Filadelfii. V New Yorku byl na jeho návrh založen Slovanský výbor.

V roce 1910 se Alfons Mucha vrátil do své vlasti, do Prahy. 

Ve svém velkém vlasteneckém nadšení namaloval Alfons Mucha první státní znak novému státu, byl autorem prvního realizovaného návrhu již legendární "první" poštovní známky našeho svobodného státu, navíc namaloval i návrhy prvních bankovek nového státu.

Mucha was among the first people to be arrested by the Gestapo. During the course of the interrogation he fell ill with pneumonia.
He died in Prague on July 14 of a lung infection, and was interred there in the Vyšehrad cemetery.

Alfons Mucha zemřel v Praze 14. července 1939 po výslechu gestapem na zápal plic.

More information

Další informace

 

1918


In December 18th 1918, the first Czechoslovakian post stamp was released, by the name of Hradčany. 
This day became a memorial day of the Czechoslovakian philately.

Dne 18. prosince 1918 vydala česká pošta první čs. známky, Hradčany. Tento den se stal pamětním dnem čs. filatelie.

Hradčany


The first Czechoslovakian stamps: 5h light green imperforated - Hradčany 10h red imperforated - Hradčany

The first day of printing December 16th 1918. The first day of release December 18th 1918.

První československé známky. 5h světle zelená - Hradčany, 10h červená - Hradčany

Den zahájení tisku 16. 12. 1918. Den vydání 18. 12. 1918.

More information

Další informace


 

Postal Museum

Poštovní muzeum

As a matter of coincidence, the decision for the establishment of an independent postal museum, was issued on the same day as the first Czechoslovak postage stamps! Poštovní muzeum bylo založeno jako první muzeum po vzniku československého státu a shodou okolností k tomu došlo ve stejný den, kdy byly vydány první československé poštovní známky!

 

1920

The united stamp dealer organization Společná organizace obchodníků známek


Hugo Suchánek


* ? - † ?

Hugo Suchánek, Prague - a stamp dealer on Husová street, in Old Town, Prague.
In the twentieth he was a president of the stamp dealer organization by name "The Czech Association". ("Český Spolek")

Hugo Suchánek, obchodník v Husově ulici na Starém Městě, Praha.
V dvacátých létech byl H. Suchánek předsedou organizace obchodníků známek: "Český Spolek".

Stamp dealer mark Hugo Suchánek

Obchodní značka Hugo Suchánek


Karel Levec


* ? - † ?

Karel Levec, Prague - a stamp dealer. 
In the twentieth he was a president of the stamp dealer organization by name "International Federation". ("Mezinárodní Svaz")

Karel Levec, obchodník známek.
V dvacátých létech byl předsedou druhé organizace obchodníků známek: "Mezinárodní Svaz".

See the stamp dealer signature Levec

Obchodní značka Levec


Jan Minařík


* 1881 - † ?

Jan Minařík. One of the pioneers in Czechoslovakian philately. Born 1881. Stamp dealer 1911 - 1933. He ran a shop in Prague on Petrské squar. 
In 1933 take his son Oldřich over.

Jan Minařík, obchodník v Praze, z pionýrské doby Československa. Narozený 1881. 
Obchodník v letech 1911 - 1933. Měl obchod se známkami na Petrském náměstí v Praze. 1933 předal obchod svému synovi, Oldřichu Mináříkovi.

In 1920 he become president of the united stamp dealer organization by name "Federation". ("Svaz") 

1920 se stal předsedou společné organizace obchodníků známek, "Svaz". 

The united organization was caused thanks to him. He succeed to unite the stamp dealer organizations "International Federation" and "The Czech Association".

Tato společná organizace obchodníků známek vznikla jeho iniciatívou spojit "Mezinárodní Svaz" a "Český Spolek"

 

1921

A first Czech catalogue of ČSR stamps První katalog československých poštovních známekJosef Klečka


* 18. 9. 1874 in Čáslav - † 15. 6. 1924 

Josef Klečka, by profession a teacher. Towards the end of his life he worked as a senior clerk by Czech press agency. His work of organization at the Czech philately club and later at Philately federation is admirable. 

Josef Klečka byl povoláním učitel. Ke konci svého života pracoval jako přednosta účtárny České tiskové kanceláře. Jeho organizátorská činnost v Klubu českých filatelistů a později ve Svazu filatelistických spolků je obdivuhodná. 

In the beginning of the 1920's he ran a paper by the name: ** Časopis Českých filatelistů and belonged to those who established the fundaments of the Czechoslovak philately.

Řídil na počátku dvacátých let minulého století časopis Českých filatelistů a patřil k těm kdo československé filatelii stavěli pevné základy.

In 1921, after the decision of the Czech Philately federation, Josef Klečka got out a first Czech catalogue of ČSR stamps. Its price was 2.40 Kč. The fact that it still was for sale as late as in 1926, witnesses about its high quality.

V roce 1921, Josef Klečka, jakož průkopník naší filatelie vydal na základě usnesení Svazu českosloveských filatelistických spolků první katalog ČSR známek. Cena 2,40 Kč. O vysoké kvalitě tohoto katalogu svědší, že byl nabízen ještě i v roce 1926.

After his death the Czech philatelist's paper wrote in the obituary: "He was a philatelist of the best possible way, enthusiastic, unselfish and a devoted worker".

Český filatelista o něm v nekrologu napsal: "Byl filatelistou v nejkrásnějším slova smyslu, nadšený, nezištný, obětavý pracovník".

** Časopis Českých filatelistů - Czech philatelist's paper.

Svaz českolovenských filatelistů


Svaz českolovenských filatelistů vznikl po první světové válce, 12. ledna 1921 v Praze. Jeho prvním předsedou se stal Václav Brož.

Svaz českých filatelistů je zakládajícím členem mezinárodní filatelistické federace FIP 1926. 

SČF dnes sdružuje filatelistické kluby a kroužky mladých filatelistů, pořádá výstavy a umožňuje účast českých exponátů na výstavách v zahraničí. Znalci SČF ověřují pravost známek.

 

1925


The first release of the Czechoslovak post stamp album.

První vydání Československého alba poštovních známek.


Emil Stiburek


* 1902 - † 1973

Emil Stiburek was in 1925 one of the founders of the philately club by the name "klub Neodvislých", the Independent club. He was even one of the founders of the Association of the post stamp collectors in Prague.
By profession he was a pressman. He owned a firm at Smíchov in Prague, where he printed books, newspapers, printed matters and so forth. 
Together with a group of experts he released the very first post stamp album of the Czechoslovakian stamps. That was a pioneer work. His albums were very popular. Beyond this he printed philatelistic catalogues, manuals and specialized publications. In the 1950's, when the industries in ČSR got socialized, POFIS took over the editing of the stamp albums.
In March 1974 he got in memoriam an honorable mention by the Prague city committee, SČF.

V roce 1925 byl zakládajícím členem klub Neodvislých a Národního spolku sběratelů poštovních známek v Praze. 
Povoláním byl tiskař. Na Smíchově měl podnik kde tiskl časopisy, knihy, tiskopisy atd. Spolu se skupinou odborníků připravil první vydání Československého alba poštovních známek a to nejprve pro známky naší republiky. Toto byl průkopnický čin. Obliba jeho alb rychle rostla a stále se zvětšovala. 
Navíce tiskl filatelistické katalogy, příručky a odborné časopisy. Po znárodnění průmyslu v ČSR převzal POFIS vydání dalších ročníků alb.
V březnu 1974 mu Městský výbor Praha SČF udělil čestné uznání in memoriam.

 

 1895 

The first philately club in Slovakia

První filatelistický spolek na SlovenskuKlement Lehotský
* 1885 - † ?
Pavol Križko
* 30.5.1841 - † 25.3.1902
Aurel Lehotzký
* 19.7.1882 - † 19.1.1953
Drahotina
Kardossová (roz. Križková) 
* 1867 - † 1944
Katarina 
Križková (roz. Križanová)
* 23.9.1875 - † 1902

The very first philately club in Slovakia, in Kremnica, was founded in March 1895. It was founded by two brothers, Aurel and Klement Lehotský, on initiative of their grandfather Pavol Križko. 
Pavol Križko, the town's archivist, who also founded the Kremnica's museum in 1890.

První filatelistický spolek na Slovensku, byl založen v Kremnici, v březnu 1895 bratry Aurelem a Klementem Lehotským, iniciativním návrhem jejich dědy, Pavlem Križkom. 
Pavol Križko, městský archivář který v roce 1890 založil múzeum v Kremnici.

In 1896 the club got its name ALBUM and the first regulations was written.

Spolek obdržel své jméno ALBUM v roce 1896, toho roku byli též sepsány prnvní stanovy.

The president of the club was: Klement Lehotský * 1885 - † ?

Předseda spolku byl: Klement Lehotský * 1885 - † ?

Vice president was: Pavol Križko * 30. 5. 1841 in Banská Bystrica - † 25. 3. 1902 in Kremnica

Podpředseda byl: Pavol Križko * 30. 5. 1841 Banská Bystrica - † 25. 3. 1902 Kremnica 

Secretary was: Aurel Lehotský * 19. 7. 1882 in Kremnica - † 19. 1. 1953 in Kremnica

Tajemník: Aurel Lehotský * 19. 7. 1882 Kremnica - † 19. 1. 1953 Kremnica

The new regulations was written in October 1898. Until that year, the club was only a matter of the family. The first uninitiated members was connected in 1899. 

Druhé stanovy spolku byli psané v říjnu 1898. Do toho roku byl spolek pouze záležitostí pro členy široké rodiny. V roce 1899 přistoupili noví členi.

The club published a philately paper, also this by the name Album. It was probably published only during the years of 1899 and 1900. Its first editor was Aurel Lehotský and in 1900 as second editor his brother Medard Lehotský.

Spolek vydával filatelistický časopis, též jména Album. Pravděpodobne pouze v letech 1899 a 1900. První rok byl redaktorem Aurel Lehotský, druhý rok jeho bratr Medard Lehotský.

When the club was founded in 1895 it had only six members. One of them was Drahotina Križková-Kardossová, (Pavol Križko's daughter) the first female organized philatelist in Slovakia.  
Also of interest is that in 1899 - 1900 the club's president was a woman by the name of Katarina Križková. (Pavol Križko's second wife, born Križanová) 

Spolek měl při svém založení v roce 1895 šest členů. Mezi jimi byla dokonce i jedna žena, první organizovná slovenská filatelistka, viz scen, Drahotina Križková-Kardossová (dcera Pavla Križka). Fotografie je z roku založení, 1895!
Navíce, též zajímavim je, že v letech 1899 - 1900 byla předsedou spolku žena, Katarina Križková. (Druhá žena Pavla Križka, rozená Križanová)

Nine years later, in 1904 the club was closed down.
The club never amounted more than 20 members and its importance and activity never crossed the local frontier. We may not forget, that it was a Slovak philatelistic club in the era of a national lack of freedom and in the time of a strong Hungarian nationalism. 

Po devíti letech, koncem roku 1904 přestal spolek fungovat. Nikdy nedosáhl počtu 20 členů a jeho význam i činnost nepřesáhl místní rámec. Byl však slovenským filatelistickým spolkem v období národní nesvobody a silné "maďarizácie". 

This very first philately club in Slovakia takes an honored place in the history of the Slovak federal life before the WW1.

Tento první slovenský filatelistický spolek má své čestné místo v dějinách slovenského spolkového života před První světovou válkou.

Source: The journal Filatelie F17/83, F24/1983, F14/84 http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mmm  

Zdroj: Časopis Filatelie F17/83, F24/83, F14/84 http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mmm
100th anniversary the first philately club in Slovakia
100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku


Click to enlarge

The Slovak postal ministry in June 1st 1995 edit a post stamp "100 anniversary of the very first philately club in Slovakia. Nominal value 3 Sk.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 1. 6. 1995 príležitostnú poštovú známku "100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku" v nominálnej hodnote 3 Sk.

 

First female exhibitor in Slovakia

První slovenská filatelistická vystavovatelka


Valéria Čevelová* 1901 - † 1958

First female exhibitor in Slovakia, Valéria Čevelová born Stiglitzová, from Považská Bystrica.

She was the only female exhibitor at the very first Slovak philately exhibition in Trenčín 1928. She exhibited stamps from German federal state Saarland on two frames. 

She was also the first Slovak motive collector. She succeeded to build up a motive collection by name: "Horses on postage stamps". 

První slovenská filatelistická vystavovatelka Valéria Čevelová, rozená Stiglitzová, z Považskej Bystrice.

Na první slovenské výstavě postovních známek v Trenčíně v roce 1928 vystavovala jako jediná žena. Vystavovala na dvouch rámcích známky Sárska.

Dá se též považovat za první slovenskou námětovou filatelistku. Zestavila námětovou sbírku "Koně na poštovních známkách".


Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann