My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting historic information about Czech and Slovakian philatelic experts. I have tried to place them in chronological order. 
This page is continually updated with new scans, articles and chronicles.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavou informaci o znalcích ČSR I z minulého století. Pokouším se je zařadit do kronologického pořadí.
Tato stránka je v stálém zpracování, dle nových informací přidávám nové scany a kroniky.

In the chronological order - by date of birth.

Pořadí znalců - dle datumu narození.

Dear collectors of ČSR I stamps and readers of my website!
"Is there anybody out there" who has a photo of any of these celebrities of ČSR I philately?
Vilém Ekstein, Jaroslav Franěk... I am grateful for all pictures, scans, information. 
Peter Hoffmann.
žení sběratelé známek ČSR I a čtenáři mé website!
Má z Vás někdo fotografii na některého z těchto význačných osobností filatelie ČSR I?
Vilém Ekstein, Jaroslav Franěk... Budu Vám vděčný za vše, fotografie, scany, informace. 
Peter Hoffmann.


Jaroslav Šula* 1863 - † 1927

By profession he was a chemical engineer and owner of a brewery laboratory. Among Czech philatelists he was the most scientifically educated. 
Already before WW1 ended, Šula together with Lešetický prepared to ask Alfons Mucha to present a proposal on the new Czechoslovakian stamp.

Inženýr chemie, majitel pivovarské laboratoře. Mezi českými filatelisty byl nejvíc vědecky založen. 
Již před 28. říjnem 1918, spolu s Jaroslavem Lešetickým připravovali půdu pro první československou známku. 

As an expert in Czechoslovakian stamps, he was without comparison. First of all in "Pošta Československá 1919" overprint. Šula's expert mark is even today a guarantee of solidity.

Jako znalci československých známek, hlavně přetiskového vydání z roku 1919 mu nebylo rovna. Jeho značka znalosti je dosud naprostou zárukou.

J. Šula was the president of the Czech philatelist club, K.č.f., between 1901 - 1903, 1905 - 1921. 

J. Šula byl předsedou Klubu českých filatelistů, K.č.f., v letech 1901 - 1903, 1905 - 1921. 

Later Lešetický became Šula's competitor. Unfortunately Lešetický often made mistakes and many of them Šula "repaired". Šula well knew the ignorance of Lešetický's expertizing, and tried inconspicuously to beware the public of this expert. Later on it proved, that Lešetický was no expert at all.

Později, jeho konkurentu Lešetickému se mnohdy přihodily "omyly", z nichž leckteré Šula opravil. Šula dobře znal Lešetického odborné slabiny a snažil se nenápadně varovat veřejnost před tímto znalcem, který, jak se jak se později ukázalo, vlastně znalcem nebyl.

In 1921 Šula started his new career as a stamp dealer. Also as a collector, he was a pride to Czech philately. He collected stamps from many different countries, also from less popular countries. Then he lost interest as soon as the collection was complete, and he sold it off.
His collection of Czechoslovakia though, he kept for ever. This collection was out of proportion. It included printing proofs, waste printings and so forth. Šula's outstanding collection of air mail stamps was sold after his death. It is regrettable that this collection does not belong to the postal museum today.
Even Šula made mistakes. For example, together with members of the Union of Czech Philatelists he bought in pure speculation lots of print wastes. Unfortunately these stamps rapidly lost there popularity.

1921 přesedl na dráhu obchodníka filatelie. I jako sběratel, byl chloubou naší filatelie. Sbíral různé země, někdy i země mírně oblíbené, ale sotva byla sbírka úplná, prodal ji, přestala ho bavit. Československo si však navždy obdržel. Byla to sbírka předimensovaná - obsahovala i zkusmé tisky, tiskové makulatury a p. Jeho jedinečná sbírka známek leteckých byla prodána až po jeho smrti, ač náležela do poštovního musea. 

Ale i on někdy nadělal omyly. Například ve spekulačním smyslu spolu s členy K.č.f. nakoupil od tlačírny Unie hromadu známkových odpadků. Ty však záhy ztratily stratily svou přitažlivost. 

Thanks to Šula, forged Hradčany stamps were discovered, so called Vejprty fakes and Szecula's forgeries of "Siberian lions", which Lešetický expertized as genuine.

Šulovi patří zásluha za objevení padělků známek s obrazem Hradčan, tak zvaných Vejprtských padělků a že identifikoval Szekulovy padělky sibiřských lvíčků, které Lešetický označil za pravé. 

Jaroslav Šula's expert mark

Znalecká značka Jaroslava Šuly

Source: The journal Filatelie F1/1971, Václav Nebeský - "Filatelistvo podzimní rozjímání"

Zdroj: Časopis Filatelie F1/1971, Václav Nebeský - "Filatelistvo podzimní rozjímání"


Jaroslav Lešetický* 1866 - † 6. 10. 1936

Mr. J. Lešetický was in 1918 first secretary of the postal establishment. Already before WW1 ended, Lešetický together with Jaroslav Šula prepared to ask Alfons Mucha to present a proposal on the new Czechoslovakian stamp. 

J. Lešetický byl v roce 1918 vrchní poštovní oficiál. Již před 28. říjnem 1918, spolu s Jaroslavem Šulou připravovali půdu pro první československou známku. 

As a delegate of the post office board, together with the post director Maxmilián Fatka he made a proposition to overprint a stock of Austrian stamps in Prague and its suburbs. The text of the overprint was to be: "Zatímní vláda 28. 10. 1918", (Provisory government 28. 10. 1918). The official overprint was not realized. Despite this, so called private revolutionary overprints were created.

Jako reprezentant poštovního ředitelství spolu s poštovním ředitelem Maxmiliánem Fatkou předložil návrh přetisku na zásobech rakouských známek v Praze a v předměstích. Jednalo se o nápis, "Zatímní vláda 28. 10. 1918". Od přetisku oficiálního bylo opuštěno, ale napříč tomu vznikly tzv. soukromé revoluční přetisky.  

Instead of the overprints, Jaroslav Lešetický got a commission, from the post office board, to acquire a proposal of new stamps.The proposal was made by academic painter Alfons Mucha, in November 1918. This way the first Czechoslovak post stamp was created, by the name of Hradčany.

Namísto toho, byl Jaroslav Lešetický pověřen presidiem poštovního ředitelství aby opatřil příslušné návrhy a zadal tisk nových známek. Návrh vytvořil akademický malíř Alfons Mucha, v listopadu 1918. Takto vznikla československá první poštovní známka, Hradčany

In 1919 the Czechoslovakian post had a large stock of void Austrian and Hungarian stamps to disposition. Simultaneously there was enough of new printed stamps, Hradčany, so there was  no acute need to require new provisory overprints. The influence of Mr. J. Lešetický, the first secretary of the postal establishment, and a philatelist since many years, was conclusive. With help of different arguments, he forced his way through, to distribute the edition of the provisory overprint emission "Pošta Československá 1919"!

V roce 1919 byla ta situace, že pošta měla k dispozici objem už neplatných rakouských a madarských známek. Součastně však už měla dostatek nově vydaných známek emise Hradčany, takže nebyla žádná akutní potřeba zhotovit přetiskové provisoria. A tady asi skutečně zasáhl vliv poštovního tajemníka a mnohaletého filatelisty J Lešetického. Za pomoci různých argumentů prosadil vydání přetiskové emise "Pošta Československá 1919"! 

The paper "Czech philatelist" was since 1914 printed in the printing-office Vlast. The editor was J. Šula and one of the cooperators was J. Lešetický. From the same printing-office was in 1920 distributed a 40 pages "Monograph of old Austrian and Hungarian stamps with the overprint Pošta Československá 1919". The editor was J. Lešetický. There are widespread legends about Lešetický, Šula and other philatelists, that they brought their own stamps to the printing-office, for overprinting!

V tiskárně Vlast od roku 1914 se tiskl časopis Český filatelista, jehož redaktorem byl J. Šula a pravidelným spolupracovníkem J. Lešetický. V stejné tiskárně byla v roce 1920 vytištěna "Monografie starorakouských a uherských známek s přetiskem Pošta Československá 1919", 40 stránek, jejimž autorem byl J. Lešetický. Existují značně rozšířené legendy o Lešetickém, Šulovi a dalších filatelistech, že si nosili do tiskárny k přetiskování vlastní známky!  

Soon there appeared advertisements in which Lešetický offered expertising of stamps.
The advertisements were always signed : Jaroslav Lešeticky jurisprudential expert in philately, the public court of law, Prague. The first expert had appeared!

Brzy se objevily inzeráty, ve kterých Lešetický nabízel zkoušení známek. Inzeráty byly vždy podepsány: Jaroslav Lešetický stálý soudní znalec z oboru filatelie u Obchodního soudu v Praze. Tedy první znalec by zde byl! 

All respect to Mr. J. Lešetický and to his undeniable merit in ČSR philately, but he made no success as a philatelist expert. Due to many incorrect estimates, foremost in the geniuses of the overprint Pošta Československá 1919, he made himself impossible. Already in 1947 the paper Czech philatelist wrote: "Today nobody gives any importance to the expert mark of Lešetický. The philatelists of today know, that despite he was there by the time, despite that he wrote the Monograph and hundreds of philatelic articles, he was worthless as a philatelic expert"!

Při vší úctě k J. Lešetickému a k jeho nepopiratelně obrovským zásluhám o naši filatelii, jako znalec příliš neuspěl a mnoha svými nesprávnými výroky, zejména o pravosti přetisku PČ 1919 se nakonec naprosto znemožnil. Už v roce 1947 se píše v Československé filatelii: "Dnes už nikomu ani nenapadne přikládat Lešetického značce nějakého významu. Filatelistická veřejnost dnes ví, že přesto že u toho byl, že napsal "monografii" a napsal stovky filatelistických článků, zkoušení ani za mák nerozuměl"! 

Jaroslav Lešetický's expert mark


Znalecká značka Jaroslava Lešetického

Source: The journal Filatelie F1/1971, F9/2000, F1/2001, Monograph of CSR stamps part 1.

Zdroj: Časopis Filatelie F1/1971, F9/2000, F1/2001, 
Monografie československých známek Díl 1.


Professor Matěj Wágner* 15. 2. 1876 Kralovice u Plzně - † 25. 10. 1970 Brno

Professor Matěj Wagner was one of the founders of the organized philately in Czechoslovakia. By profession he was a professor. Since 1919 he worked at the academy of music in Brno, he got his education  at the academy of music in Munich.

Profesor Matěj Wágner byl jedním ze zakladatelů československé organizované filatelie. Povoláním byl profesorem. Od roku 1919 účinkoval na hudební konservatoři v Brně, hudbu studoval v Mnichovské konzervatoři.

In 1919 he was one of the founders of the philately club in Brno, one of the oldest clubs in Czech republic. 

V roce 1919 spolupracoval na založení brněnského Klubu českých filatelistů, jednoho z nejstarších filatelistických klubů v republice. 

In 1922 was Matěj Wagner nominated to jurisprudential expert in philately and elected to member of the expert committee ÚČSF. He was a jury member at many national and international exhibitions. Thanks to him, the first Czechoslovakian stamp exhibition was organized in Brno, in 1923. 

Prof. Wágner byl 1922 jmenován soudním znalcem v oboru poštovních známek a členem sboru znalců ÚČSF. Byl členem jury mnoha výstav, celostátních i mezinárodních. Z jeho podnětu byla v Brně uspořádaná v roce 1923 první československá filatelistická výstava. 

Professor Matěj Wagner was a collector of Greece, Finland, Austria, Old Germany states, America, but his favorite stamp country was the Cape of Good Hope!

Profesor Matěj Wágner sbíral a vystavoval Řecko, Finsko, Rakousko, staroněmecké státy, Ameriku, ale jeho nejoblíbenějsí známkovou zemí byl Mys Dobré Naděje!


Klement Ptačovský* 1886 - † 1963

In 1935 - 1950 Klement Ptačovský was a philatelistic settler of the Bratislava philately.

Klement Ptačovský, v letech 1935 - 1950 filatelistické eso Bratislavské filatelie. 

His literary work in the Filatelista and Donaupost papers is well known among collectors. He was an expert in classic stamps. The last years of his life he devoted to the Slovak stamps. He was an authority among the "perforators". His perforations schedule is still directive.

Jeho literární práce v časopisech Filatelista a Donaupost jsou sběratelům známé. Dobře rozuměl klasickým známkám a koncem života se zaobíral známkám slovenské pošty. Byl uznávanou autoritou zoubkařů, jeho tabulky zoubkování jsou i dnes směrodatné.

Since 1925 he cooperated with an another settler of the Bratislava philately, Ladislav Novotný. In October 1939 the "The Examinatorial station - Slovenský Filatelista" was founded, where Ladislav Novotný, Klement Ptačovský, Karol Kozák and Miloš Müller cooperated.

Od roku 1925 spolupracoval s dalším esem Bratilslavské filatelie, s velice uznávaným filatelistem a znalcem Ladislavem Novotným. V říjnu 1939 byla založená "Zkušební stanice klubu - Slovenský Filatelista", jako první oficiální skušební stanice slovenských známek, uznaná Slovenskou poštoví správou. Zde spolupracovali Ladislav Novotný, Klement Ptačovský, Karol Kozák a Miloš Müller.

Klement Ptačovský's expert mark


Znalecká značka Klementa Ptačovského

Source: The journal Filatelie F7/1973 

Zdroj: Časopis Filatelie F7/1973 


Miloš Müller* ? - † ?

Miloš Müller was an expert and a member of "The Examinatorial station - Slovenský Filatelista", from 1939 to the 1970th. In there cooperated Ladislav Novotný, Klement Ptačovský, Karol Kozák and Miloš Müller. 

Miloš Müller, znalec, člen "Zkušební stanice klubu - Slovenský Filatelista". Zde spolupracoval s Ladislavem Novotným, Klementem Ptačovským a Karolem Kozákem

In more than 20 years he was a press man of the Bratislava philately club. Miloš Müller cooperated with Ladislav Novotný since the 1920th and he is one of the co-authors of the "Novotný catalogue" from 1949 and of his hand-book from 1970. 

Více než dvacet let byl novinkářem bratislavského klubu. S Ladislavem Novotným spolupracoval od roku 1920, je jednim ze spoluatorů Novotného katalogu z 1949 a příručky z roku 1970. 

During the WWII he was over a year captured by Gestapo in Ilava prison for politician prisoners, there his health once for ever was destroyed.  

Za války byl přez rok vězněm gestapa v ilavské věznici pro politické vězně, kde jeho zdravotní stav byl navždy zničen. 

He was reworded for his philatelistic merits in Slovakia and nominated as a honorary member of the Slovak philately federation. Miloš Müller was an excellent musician, he often showed his artistry at the philatelistic meetings. 

Za svoje zásluhy o filatelii na Slovensku byl jmenován čestným členem Svazu slovenských filatelistů. 
Miloš Müller byl též výborným musikantem, své umění často prokázal při filatelistických seancích.

Caricature by Dr. Fischer.

Karikatura kreslená Dr. Fischer.

Miloš Müller's expert mark


Znalecká značka Miloše Müllera


Vladimír Paprstein* 1881 - † 24. 11. 1958

By profession Vladimír Paprstein was a registrar. He devoted all his life to philately.

Vladimír Paprstein byl povoláním notař. Filatelii zasvětil celý svůj život.

Thanks to him, the philately club in Hradec Králové was founded in 1920 - 1921. He was its president until 1947. In 1923 he became an international jury member, later on a member and philately expert of ÚČSF. 

V letech 1920 - 1921 byl jeho zásluhou založen Klub českých filatelistů v Hradci Králové, jehož předsedou byl až do roku 1947. 
Od roku 1923 byl v mezinárodním soudcovském sboru a později se stal členem sboru znalců ÚČSF. 

Source: The journal Filatelie F24/1958

Zdroj: Časopis Filatelie F24/1958


Ing. C. Ervín Hirsch* 1892 - † 16. 10. 1956

In early twenties a new person appeared, who was going to be remembered for a long time, in Czechoslovakian philately - Ervín Hirsch, founder of, author and publisher of philatelist magazine, Tribuna Filatelistů in Prague 1921. 
This paper, issued monthly, has changed its name several times. Some sources state, that this paper is the forerunner of the "Československá Filatelie".

Na začátku dvacátých let vstoupila do naší filatelie postava která bude ještě dlouho připomínaná - Ervín Hirsch, zakládatel, autor a vydavatel nezávistlého měsíčníku českých sběratelů "Tribuna Filatelistů" (založen 1921). 
Tento měsíčník mnohokráte změnil titulní hlavičku, některé prameny jej uvádí až do následujícího titulu - 30. ročníku jako předchůdce "Československé Filatelie". 

Ervin Hirsch is perhaps best described by Jaroslav Ježek, a well known author of many philatelistic articles. 
He wrote: To discuss E. Hirsch in detail, you run the risk to be stoned to death of his adherents and his antagonists! 

Snad nejlépe zastihl E. Hische autor mnoha filatelistických článků, Jaroslav Ježek.
Píše: Zabývat se podrobněji Hirschem, je vždy riskantní že budeš kamenován jeho príznivci i odpůrci!

Jaroslav Lešetický became soon a devoted co-worker in Hirsch's "Tribuna Filatelistů". The result of this close cooperation was, that Hirsch soon discovered Lešetický's ignorance in expertizing and that startled him. Hirsch tried to get some explanation from Šula, but the old man by this time already ill, always "just ironically smiled".
After Šula's death, Lešetický became monopoly stamp expert. He performed quantum of mistakes, but never admitted that. Hirsh, well aware of that situation warned Lešetický several times. Well meant private warnings turned to hate and ended in a battle between Hirsch and Lešetický. 

Jaroslav Lešetický se brzy stal obětavým spolupracovníkem Hirschovy "Tribuny Filatelistů". Úzká spolupráce těchto filatelistů měla za následek, že Hirsch brzy viděl Lešetického neznalosti a zhrozil se jeho odborných a filatelistických nedostatků. Hirsch marně hledal vysvětlení u ing. Šuly, ale starý pán, v té době již nemocný, se "vždy jen ironicky usmál".
Po Šulově smrti se Lešetický stal monopolním zkušebním znalcem, nadělal četných omylů ale nikdy to nepřiznal. Hirsch si byl dobře vědom této situace a proto několikrát upozornoval Lešetického na jeho nedostatky. Dobře míněná soukromá upozornění byla však příčinou nenávisti a zakončena bojem Hirsche proti Lešetickému. 

That situation made the collectors rather anxious and those who owned stamps expertized by Lešetický, turned to Tribuna for help. Together with his nearest co-worker Jaroslav Franek, started Hirsch a careful examination and study the stamps. To this job they searched new partners and therefore with pleasure welcomed the young Jan Mrňák. This man a few years later become a real expert in Czechoslovak philately.

Sběratelé, kteří byli značně zneklidněný a vlastnili známky zkoušené Lešetickým, se nyní houfně obraceli na Tribunu. Spolu se svým nejbližším spolupracovníkem Jaroslavem Fraňkem, počali pečlivě študovat známky. Protože hledali další spolupracovníky pro tuto činnost, velmi rádi mezi sebou uvítali mladého Jana Mrňáka. Ten se během let vypracoval na opravdového znalce našich známek. 

Sometimes even an expert of Hirsch's rank make mistakes. In 1934, when KDM 1934 sheets got issued, Mr. Hirsch wrote in his paper: 
"these sheets, if so mint or cancelled are and always will be without any philatelist value!"
It's almost a classic statement. 

Ovšem, někdy se i mistr utne. V roce 1934 vydala Československá pošta k 100. výročí národní hymny aršíky "Kde domov můj?". Výrok redaktora Hirsche o těchto aršících, který publikoval ve své Tribuně filatelistů je skoro klasický... "tyto aršíky, ať již neupotřebené nebo znehodnocené barevným či černým razítkem, jsou a budou filatelisticky bez ceny!" 

See Tribuna Filatelistu number 24 from 1934! (In Czech only)

Vizte Tribuna Filatelistů číslo 24 - 1934!
(Source: Filaso.cz / Knihovna / Digitální knihovna / Tribuna filatelistů rok 1934 / Tribuna filatelistů 24/1934) (Zdroj: Filaso.cz / Knihovna / Digitální knihovna / Tribuna filatelistů rok 1934 / Tribuna filatelistů 24/1934)

From 1945 to 1948 was Ervín Hirsch answerable editor of *Československá Filatelie. He was also author of many philatelist articles, specializing philatelist books and stamp expert. Together with Jaroslav Franek he wrote the philatelist masterpiece "Monograph of Czechoslovak stamps 1918 - 1939".   

Od 1945 do 1948 byl Ervín Hirsch odpovědným redaktorem *Československé Filatelie. Společně s Jaroslavem Fraňkem sepsali odborné dílo "Monografie Československých známek 1918 - 1939". Ervín Hirsch je autorem mnoha filatelistických článků a filatelistické literatury.

Here are some some examples:
Hirsch, 1924 Katalog Známek Č. S. R. (1924)
O filatelli a filatelistech 1928
Franěk & Hirsch, Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch, Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch, Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistu (Franěk-Hirsch), Sběratelský Katalog Československych Známek (1939)
Hirsch, Třicet Let Československé Poštovní Známky, 1918-1948 (1948)
Hirsch & Mrnák, Sběratelský Katalog Známek Československa (1948, 1949)
Hirsch, Studie o Filatelistickych Sbírkách Poštovního Musea (1956)

Zde je pár příkladů.
Hirsch, 1924 Katalog Známek Č. S. R. (1924)
O filatelii a filatelistech (1928)
Franěk & Hirsch, Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch, Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch, Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistů (Franěk-Hirsch), Sběratelský Katalog Československych Známek (1939)
Hirsch, Třicet Let Československé Poštovní Známky, 1918-1948 (1948)
Hirsch & Mrnák, Sběratelský Katalog Známek Československa (1948, 1949)
Hirsch, Studie o Filatelistickych Sbírkách Poštovního Musea (1956)

A curiosity: experts E. Hirsch and R. Gilbert in their struggle concerning collectors affection, did test the stamps for peanuts. For example R. Gilbert, used to charge five Crowns, that is 25 Heller a piece, for expertising nineteen protectorate overprints, as late as in 1970´s! Or for free! Mr. Hirsch's firm, Tribuna Filatelistů, expertised the stamps for free to the subscribers!

Jako kuriozita: znalci E. Hirsch a R. Gilbert v zápalu nevybíravého soupeření o přízeň sběratelů zkoušeli známky za pakatel. Např. R. Gilbert za zkoušení devatenácti hodnot protektorátního přetisku požadoval ješte v 70. letech pouhou pětikorunu, to je 25 haléřu za kus! Či dokonce úplně zadarmo, Hirschova zkušebna předválečné Tribuny filatelistu zkoušela předplatitelům časopisu známky zcela zdarma! 

In 1939, in beginning of the occupation, Hirsch was forced by racial reasons to abandon his beloved Tribuna paper. 
In 1942  Franěk followed the same destiny. 
Only Mrňák, who never hided his friendship to Hirsch and Franěk, stayed. After the WWII, which Hirsch and Franěk survived "well", they never returned to expertizing, and of that reason only Jan Mrňák until his death, kept the good tradition of Czechoslovakian philately.

Již na počátku okupace v roce 1939 musel Hirch z rasových důvodů opustit svůj milovaný časopis Tribuna. 
V roce 1942 jej následoval i Franěk
Vytrval pouze Mrňák, který se nikdy netajil svým vřelím přátelstvím k oběma predešlým. Po válce, kterou Hirch i Franěk ve zdraví přečkali, se již ke zkoušení nevrátili, takže Jan Mrňák až do své smrti udržoval dobrou tradici zkušebnictví čs. známek. 

* Časopis Filatelie, grounded 25/2 1896 called Český filatelista. (The first publisher and editor J. Bruche)

* Časopis Filatelie, založen 25/2 1896 pod názvem Český filatelista. (První vydavatel a redaktor J. Bruche

Ervín Hirsch's expert mark


Znalecká značka Ervína Hirsche

Source: The journal Filatelie F1/1971, F14/1972, F4/1995

Zdroj: Časopis Filatelie F1/1971, F14/1972, F4/1995


Dr. Bohuš Rieger* 10. 3. 1895 - † 21. 11. 1977

Dr. Bohuš Rieger - was a member of the SČSF's expert committee. He was one of the best in the matter of the classic stamps. 

Dr. Bohuš Rieger - byl řádným členem komise znalců SČSF a předním znalcem v úseku klasických známek. 

B. Rieger was one of the foreground personalities in the Czechoslovakian philately and one of the founders of the SČSF's expert federation. 

B. Rieger byl jednou z velkých filatelistických osobností a jeden ze zakladatelů znalecké svazové organizace. 

Besides his job as a philately expert he was also an active jury member on many national and international exhibitions. 

Vedle své znalecké práce byl činný jako člen jury mnoha národních a mezinárodních výstav.

Dr. Bohuš Rieger expert mark

Znalecká značka Dr. Bohouše Riegera

Source: The journal Filatelie F5/1975, F1/1977

Zdroj: Časopis Filatelie F5/1975, F1/1977


Petr Lavrov* 2. 10. 1895 - † 20. 2. 1975

Mr. Lavrov was a member of the SČF's expert committee. He was a specialist in revolutionary stamps, field post, zeppelin and air mail post, Austria, Russia and Soviet Union.

Člen komise znalců SČF. Byl specialista na revoluční vydání, polní poštu, zepelinovou a leteckou poštu, Rakousko, Rusko a Sovětský svaz... 

He was an excellent collector and exhibitor of Russian and Soviet Union stamps. His exhibit was rewarded in many international stamp exhibitions. He was for many years devoted co-worker of the SČF's secretariat and of the Filatelie journal's editorial staff.

Vynikající sběratel a vystavovatel Ruska a SSSR, jehož exponát obdržel nejvišší ohodnocení na mnoha mezinárodních výstavách. Byl dloholetým spolupracovníkem sekretariátu SČF a redakce časopisu Filatelie.

Source: The journal Filatelie F6/1970, F18/1974, F7/1975

Zdroj: Časopis Filatelie F6/1970, F18/1974, F7/1975

 

Josef Hanák

* ca 1895 - † ca 1985

Mr. Josef Hanák was a significant philatelist, originally a teacher, headmaster and during WWI legionnaire in Russia.
Mr. Hanák was during his whole life a great supporter and sympathizer of T.G. Masaryk, he lived an ascetic and modest life.

Pan Josef Hanák byl významný filatelista, původně učitel, ředitel skoly, za první světové války legionář v Rusku.
Celý život byl pevných zásad jako Masarykovec, žil velmi asketicky, skromně.

He lived in Brno, later on with his son in Prague.
Note: In Prague, already a pensioner, he consorted from prison the liberated general Syrový.  

Bydlel v Brně, později u syna v Praze. 
Poznámka: V Praze se dokonce u oběda pro důchodce scházel z vězení propuštěným generálem Syrovým.
(Jan Bohumír Syrový * 1888 – † 1970 was a Czechoslovak Army four star general and the prime minister during the Munich Crisis) (Jan Bohumír Syrový * 1888 – † 1970 byl československý národní hrdina, příslušník a velitel Československých legií v Rusku a předseda československé vlády v období Mnichovské dohody)

He devoted himself to "Pigeons and Hradcany stamps", "marginally" to other Czechoslovakian stamps.
He was a co-worker of the Filatelie journal's editorial staff.

Věnoval se "Holubicím a Hradčanům", a okrajově Československým známkám vůbec.
Byl spolupracovníkem redakce časopisu Filatelie.

Is there anyone who can give me some more information about Mr. Hanák?
Does anyone have his photo? Thank's in advance.

Má někdo ze čtenářů další informace o panu Josefu Hanáku?
Má z vás někdo jeho fotografii? Předem díky.

Josef Hanák's expert mark

Znalecká značka Josef Hanák


Rudolf Gilbert* 25.  5. 1896 Polná † 10. 12. 1984 Prague


Dr. Rudolf Gilbert, one of the most known and famous personalities in Czechoslovakian philately.   

Dr. ing. Rudolf Gilbert, jedna z nejznámějších a nejvýznamějších osobností Československé filatelie.  

Born in Polná in 1896, as Rudolf Doležal. After his fathers death and mothers divorce from Mr. Krebs, in 1919 they decided to change the surname to mothers maiden name. Since 1921 they hold surname Gilbert. Dr. Rudolf Gilbert deceased after a short time of illness in 1984 in Prague.

Narozen v Polné 1896, jménem Doležal. Po úmrtí otce a po rozvodu matky s panem Krebsem, si v roce 1919 celá rodina požádala o změnu příjmení na na rodné jméno matky, a od roku 1921 nesou jméno Gilbert. Dr. ing. Rudolf Gilbert zemřel v Praze 1984 po krátké nemoci.

Rudolf Gilbert was an well known philately expert in Czechoslovakian stamps. He was president of the philatelist club Prague 00-1 and its member since 1918. In civilian live he was a professor at a graphic school in Prague.

Rudolf Gilbert byl známý odborník v oboru čs. známek, dlouholetý předseda klubu KF00-1 v Praze, jehož členem byl od roku 1918 a v posledních letech čestným předsedou. V civilním životě byl profesor grafické školy v Praze.

Beside the job as philatelist jurisprudential expert, 1926 - 1965, was Dr. R. Gilbert also technical answerable editor of  *Časopis Filatelie, from 1939 to 1944. Private, he worked as expert until 1983! Anyway, Dr. Rudolf Gilbert never was member of Czechoslovak expert association! In addition to this, was R. Gilbert member of German BPP committee as expert in Czechoslovak stamps. He also expertizet Bohemia-Moravia, and Slovakia stamps, plus some sets of Austria and Yugoslavia.  

Mimo práce znalecké, (byl soudním znalcem v letech 1926 - 1965) byl Dr. ing. R. Gilbert odborným dozorcem vydávání *Časopisu Filatelie, 1939 až 1944. Svou znaleckou činnost zakončil až v cca letech 1983! Ovšem, Dr. Rudolf Gilbert nebyl členem
Československého svazu znalců! Navíce byl členem německého BPP pro obor českolslovenských známek. Zabýval se také známkamy Protektorátu, Slovenského státu, a též ověřoval některé série Rakouska a Jugoslávie. 

Great part of rare Czechoslovakian stamps are signed by this world-renowned stamp expert.

Podstatná část vzácnějších Československých známek nese jeho zkušební značku kterou dobře znají sběratelé na celém světě.

Dr. Rudolf Gilberts autograph and signature are well known. But the "Gilbert" signature anticipates at least in 5 different variants. If there occur different types or just small detail differences, I still don't know. Caution, both autograph and expert signatures anticipates as fakes! Therefore it's sometimes difficult to know what's a forgery and what's a different type of his expert mark.

Značka a podpis Dr. Rudolfa Gilberta jsou známé.  Ale, u značky GILBERT je možné se setkat s několika, snad až 5 různými variantami. Zda se liší výrazně a nebo jen v detailech zatím nevím. Pozor, podpis i znalecká značka se vyskytují jak padělek! Je pak problematické rozpoznat, zda jde o jiný typ jeho používané značky, nebo o padělek. 

As a curiosity: experts E. Hirsch and R. Gilbert in their struggle concerning collectors affection, tested the stamps for peanuts. For example R. Gilbert, used to charge 25 Heller per piece, for expertizing protectorate overprints, as late as in 1970´s! Or for free! And, Mr. E. Hirsch's company, Tribuna Filatelistu, expertized the post stamps for free to the subscribers!

Jako kuriozita: znalci E. Hirsch a R. Gilbert v zápalu nevybíravého soupeření o přízeň sběratelů zkoušeli známky za pakatel. Např. R. Gilbert za zkoušení protektorátních přetisků požadoval ješte v 70. letech pouze 25 haléřů za kus, či dokonce úplně zdarma! Hirschova zkušebna předválečné Tribuny filatelistu zkoušela předplatitelům časopisu známky zcela zdarma! 

Less pleasant is the knowledge, that during the WW II, Rudolf Gilbert, the chief editor of the Filatelie paper, with help of this magazine, because of racial reason he attacked the Jewish stamp dealers and Jewish stamp experts. For example the stamp dealer Hugo Kaufmann and the stamp expert Ervín Hirch.

Míně příjemné "soupeření" bylo v době protektorátu, kdy Dr. Rudolf Gilbert z pozic rasové nenávisti, pomocí časopisu Český filatelista, útočil na židovské znalce a obchodníky. Například na obchodníka se známkami, Hugo Kaufmanna a na znalce Ervína Hirsche.

After WWII Ervín Hirsch and other philatelists accused Rudolf Gilbert of collaboration with occupants, misusing of his expert-status, charged him of cheaply buying of confiscated collections (that way he become rich) and discredit of Jews. 

Po konci druhé světové války vznesl Ervín Hirsch a další filatelisté obvinění proti Rudolfu Gilbertovy kde poukazovali, že spolupracoval s okupanty jako znalec, že využíval svého postavení, výhodně kupoval konfiskované sbírky (čimž se značně obohatil) a že osobně vystupoval proti židům. 

In 1947, Rudolf Gilbert was cleared by court of law from all compelling accusations. Presumably it was a question of politic and nepotism from the court, fixed by his soul mate Dr. Vladislav Kadlec. 

V roce 1947 byl Rudolf Gilbert soudní komisí osvobozen ze všech závažných obvinení, ovšem, zde snad šlo o politiku a protekci kterou mu u soudu opatřil Dr. Vladislav Kadlec. 

* The Filatelie journal was founded 25/2 1896 and called Český filatelista.  
(Its first publisher and editor was Josef Bruche)

*Časopis Filatelie, založen 25/2 1896 po názvem Český filatelista. (První vydavatel a redaktor Josef Bruche)

Source: The journal Filatelie F4/1995, F11/2011

Zdroj: Časopis Filatelie F4/1995, F11/2011

Rudolf Gilbert's expert mark


Znalecká značka profesora Rudolfa Gilberta


EXTRA:


Případ zkušebního znalce p. profesora GilbertaDr. František Novák* 7. 10. 1897 - † 21. 08. 1971

Well known expert and publisher of Romanian philately. His long term interest in philately, foremost  Romanian, has placed him among world known experts in this subject.

Thanks to his incorruptible attitude towards falsifiers and forgeries, the source of forgery of the most expensive Romanian stamps was revealed. 
Due to this successful work he was rewarded by "The Commission against falsifiers and forgeries".

In 1960 he became a member of the board of Czech Expert Commission, SČF.
Dr. Novák was a member of AIEP (Association Internationale des Experts Philatéliques).

Známý odborník a publicista rumunských známek. Jeho dlouholetý zájem o filatelii a hlavně o rumunské známky zařadil ho mezi světové znalce tohoto odboru.

Jeho nesmlouvavý postoj k falzům i falzátorům přispěl k odhajení dlouho hledaného pramene padělků nejdrahších rumunských známek. Za tuto úspěšnou práci dostal uznání od Komise proti padělatelům a padělkům při Mezinárodní filatelistické federaci. 

V roce 1960 byl postaven do čela Sboru znalců.
Dr. Novák byl členem AIEP (Association Internationale des Experts Philatéliques).


Jaroslav Franěk* 1900 - † 11. 2. 1960

Jaroslav Franěk was the nearest co-worker to Ervín Hirsch. 
Jaroslav Franěk, was author and publisher of philatelist magazine, Tribuna Filatelistů, 1939 - 41. He was an expert in stamps of ČSR 1918 - 1939.

Jaroslav Franěk, spolupracovník, autor a vydavatel časopisu československých sběratelů, Tribuna Filatelistů, 1939 - 41. Autor filatelistických článků a filatelistické literatury. Znalec Československých známek z let 1918 - 1939.

In 1923 he was nominated secretary of KČF in Prague. By the same time he was a member of another philately club, "Sdružení přátel filatelie v Praze", Union of the philately-friends in Prague. Probably, as a matter of controversy in the question about the stamp dealer's membership in the KČF, (he was married to the daughter of stamp dealer Antonín Černý), Franěk provoked the conflict, and as a consequence of that, he was excluded from both philately clubs.

V roce 1923 byl jmenován tajemníkem Klubu českých filatelistů v Praze. Zároveň byl členem dalšího klubu, Sdružení přátel filatelie v Praze. Snad z důvodu sporných otázek o členství obchodníků v Klubu českých filatelistů, (byl ženatý s dcerou seriozního obchodníka Antonína Černého v Praze) vyvolal nakonec konfliktní situaci a v roce 1925 byl vyloučen z obouch klubů.

Already before this, he arranged contacts with Tribuna filatelistů and in 1925 he founded a new philately club, "Spolek neodvislých filatelistů v ČSR", Alliance of the independed philatelists in ČSR. By the same time he became official co-operator of Tribuna filatelistů.

Neodvislí filatelisté

Už předtím navázal styky s Tribunou filatelistů a v roce 1925 založil Spolek neodvislých filatelistů v ČSR. Zároveň se stává oficiálním spolupracovníkem Tribuny filatelistů.

Together with Ervín Hirsch, he founds a post stamp expertizing company and writes for this time a comprehensive monograph of Czechoslovakian stamps, published in 1935. 
Later on, together with Ervín Hirsch he wrote the scientific publication: "Monograph of Czechoslovakian stamps 1918 - 1939".

Spolu s Ervínem Hirschem zřizují zkušebnu známek a píšou na tehdejší dobu velmi obsaznou monografii československých známek. Vydanou 1935.
Později společně s Ervínem Hirschem sepsali odborné dílo "Monografie Československých známek 1918 - 1939". 

He was author of many articles and specializing philatelist books.
Together with E. Hirsch he was author of many catalogues, please see some examples:
Franěk & Hirsch: Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch: Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch: Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistů, Franěk-Hirsch Sběratelský Katalog Československých Známek (1939)
Tribuna Filatelistů, Franěk: Sběratelský Katalog Známek ČSR a Protektorátu (1940)

Jaroslav Franěk byl též spoluautorem mnoha katalogů. Zde máme pár příkladů:

Franěk & Hirsch: Československé Známky (1935)
Franěk & Hirsch: Katalog der Tschechoslowakischen Briefmarken (1937)
Franěk & Hirsch: Handbuch der Tschechoslowakischen Briefmarken (1938)
Tribuna Filatelistů, Franěk-Hirsch Sběratelský Katalog Československých Známek (1939)
Tribuna Filatelistů, Franěk: Sběratelský Katalog Známek ČSR a Protektorátu (1940) 

In 1939, in the beginning of the occupation, Ervín Hirsch was forced by racial reasons to abandon his beloved paper Tribuna. In 1942  Jaroslav Franěk followed the same destiny. Only Jan Mrňák, who never hided his friendship to Hirsch and Franěk, stayed. 
After the war, which Hirsch and Franěk "survived well", they never returned to expertizing. So, Jan Mrňák, until his death, kept the good tradition of Czechoslovakian philately.

Czechoslovakian philately owe Jaroslav Franěk a great deal for his scientific publications.

Již na počátku okupace v roce 1939 musel Ervín Hirch z rasových důvodů opustit svůj milovaný časopis Tribuna. V roce 1942 jej následoval i Jaroslav Franěk. 

Vytrval pouze Jan Mrňák, který se nikdy netajil svým vřelím přátelstvím k oběma predešlým. 
Po válce, kterou Hirch i Franěk "ve zdraví" přečkali, se již ke zkoušení nevrátili, takže Jan Mrňák až do své smrti udržoval dobrou tradici zkušebnictví čs. známek. 

Svou vědeckou činností v oboru filatelie se zasloužil Jaroslav Franěk o historii československé známky.

Jaroslav Franěk´s expert mark


Znalecká značka Jaroslava Franěka


Ladislav Novotný* 12. 11. 1901 in Prague - † 12. 11. 1981 in Bratislava

This is a well respected philatelist and expert, Mr. Ladislav Novotný. Mr. Novotný was born in the Czech part of the republic, but for some reason he moved to Bratislava,  where he spent the rest of his life. 
He was a member of the philatelistic expert committee since 1957, and during 1964 - 1966 he represented Czechoslovakia in FIP. Mr. Novotný´s speciality was Czechoslovakia 1918-39, Bohemia and Moravia and Slovak Republic.

Toto je velice uznávaný filatelista a znalec Ladislav Novotný. Byl Čech. V dvacátých letech se odstěhoval do Bratislavy kde prožil převážnou část svého života. Byl jedním ze zakladatelů filatelie na Slovensku, v Bratislavě, redaktor filatelistických časopisů na Slovensku, autor mnoha článků ve Filatelii. 

In 1937, was L. Novotný organizer of the Bratislava's stamp exhibition.
Click here to see the scan of the dedication written by Ervín Hirsch and Jaroslav Franěk in 1937 to L. Novotný!

In October 1939 the philatelistic paper Slovenský Filatelista founded the first examinator station of Slovak stamps. This station was confirmed by the Slovak post direction. In the philatelist paper Slovenský filatelista nr. 1 from 1940 you can read the following information about the activity of the examinatorial station - "The stamp examination isn't a one man matter. It's a team work by at least two of the four experts, who are working in this examinatorial station.
The expert members was Klement Ptacovský, Miloš Müller, Karol Kozák and Ladislav Novotný.

V roce 1937 by L. Novotný organizátorem Bratislavské filatelistické výstavy. 
Kliknutím zde, najdete scan věnování E. Hirsche a J. Franěka z roku 1937, L. Novotnému!

Profesí byl v letech 1920 - 1939 úředníkem Slovenské banky v Bratislavě.
V říjnu 1939 byla založená "Zkušební stanice klubu - Slovenský Filatelista", jako první oficiální skušební stanice slovenských známek, uznaná Slovenskou poštoví správou. Zde spolupracovali Ladislav Novotný, Klement Ptačovský, Karol Kozák a Miloš Müller.

Od 1957 byl členem zboru filatelistických znalců, mezi lety 1964 - 1966 zástupcem ČSSR ve FIP. Jeho doménou zkoušení byl Slovenský stát, ovšem L. Novotný uměl a znal vše. Byl všefilatelista! 

His death was somewhat remarkable. On his 80´th birhday, on his way to a celebration, he was knocked down and killed by a car,  on a crossing in Bratislava. 

Jeho úmrtí bylo trochu "kuriózní". V den svích 80. narozenín tragicky zahynul na cestě, když šel na sekretariát "Zväzu slovenských filatelistov", kde mu měli odevzdad vysoké filatelistické vyznamenání. 

Among other things, Mr. Novotný has written a post stamp catalogue: "Specialised reference book to the collectors of CSR stamps" - distributed 1971. This book was among collectors called "Catalogue Novotný" and was during many years  a requested book of references and prices. This catalogue contained stamps, plate marks, postal stationeries, field and courier post, prices for franking on covers, what Pofis didn't contain by this time. This catalogue was a milestone in Czechoslovak philately.

L. Novotný byl mimo jiné autorem katalogu pošt. známek ČSR - "Speciální příručka pro sběratele československých známek" - rok vydání 1971, který se v žargonu sběratelů nazýval "katalog Novotný" a mnoho roků byl vyhledávanou příručkou i ceníkem. Byly tam zařazeny známky, deskové značky, celiny, polní a kurírní pošty, čož do té doby POFIS neuváděl. Tato príručka byla milníkem čs. filatelie.

Kdo má možnost, přečtite si seriál článků "To bylo tenkrát" které L. Novotný psal na pokračování ve Filatelii v letech 1973 - 1974. "Novotný ve svých pamětech postihuje vše co vytvářelo, formovalo a dělalo kdysi Československou filatelii filatelií!" (Citát Jiří Nekvasil)

Ladislav Novotný expert mark


Znalecká značka Ladislava Novotného


Karol Kozák* ? - † ?

Karol Kozák, one of the founders of Bratislava's philatelist club and of the examinatorial station**, subordinated to the Slovenský Filatelista paper. The expert members was Klement Ptacovský, Miloš Müller, Karol Kozák and Ladislav Novotný.

**
In October 1939 the philatelistic paper Slovenský Filatelista founded the first examinator station of Slovak stamps. This station was confirmed by the Slovak post direction. In the philatelist paper Slovenský filatelista nr. 1 from 1940 you can read the following information about the activity of the examinatorial station - "The stamp examination isn't a one man matter. It's a team work by at least two of the four experts, who are working in this examinatorial station.

Karol Kozák, jeden ze zakladatelů bratislavského Klubu Slovenských Filatelistov.**
Zde bolo zriadenie skúšobnej stanice pri časopise Slovenský filatelista. Členmi stanice boli Klement Ptačovský, Miloš Müller, Karol Kozák a Ladislav Novotný.

**
V októbri 1939 bola pri časopise Slovenský filatelista zriadená prvá oficiálna skúšobná stanica slovenských známok uznaná Slovenskou poštovou správou. V časopise Slovenský filatelista, č.1 z roku 1940 sa píše o činnosti Skúšobnej stanice Klubu Slovenských Filatelistov nasledovné - "Skúšanie známok nie je tu záležitosťou jednotlivca, ale vždy prácou najmenej dvoch zo 4 členov znaleckej komisie nášho klubu.

Karol Kozák's expert mark


Znalecká značka Karola Kozáka


Josef Rathauský* 3. 11. 1901 - † 15. 6. 1983

Mr. Josef Rathauský was collector, publisher, philatelistic expert, member of jury, board member of the journal Filatelie and chairman of Expert Committee. 
Mr. Rathauský was rewarded with the large medal of Union of Czechoslovakian Philatelists. 
He collected classic Greece stamps. Mr. Rathauský knew very well and loved classic literature.

Josef Rathauský, sběratel, publicista, znalec, juryman, člen redakční rady Filatelie a předseda komise znalců. Byl nositel nejvyšších vyznamenání Svazu čs. filatelistů.
Sbíral klasické Ř ecko. Byl milovník klasické literatury. 

Source: The journal Filatelie: F15/1983

Zdroj: Časopis Filatelie F15/1983


Jan Mrňák* 12. 3. 1903 - † 22. 6. 1968

Jan Mrňák was interested in philately since he was six years old. Until 1918 he collected worldwide, after 1918 he gets specialized in Czechoslovakian stamps.

Jan Mrňák pěstoval filatelii již od svých šesti let. Až do roku 1918 sbíral generálně, ale po roce 1918 se věnoval výhradně známkám československým.

Already in 1937 he became interested in stamp expertizing. In the beginning he cooperated with members of Tribuna magazine. Some time later he started to work independently and became one of the most acknowledged experts in Czechoslovakian philately.

Již v roce 1937 zasahoval do otázek znaleckých. V letech 1939 - 1940 zpřesnil a zjednodušil katalogizaci zoubkovaných známek Hradčan. Nejdříve pracoval s pracovníky časopisu Tribuna filatelistů. Brzy se však osamostatnil a stal se jednim z uznávaných znalců čs. známek.

It's without any doubt that Hirsh and  Franěk meant a lot for Czechoslovakian philately.
After the war, which they both survived well, they never returned to expertizing. So, Jan Mrňák, until his death, kept the good tradition of Czechoslovakian philately.

Nelze neuznat, že Hirsh i Franěk vykonali mnoho pro československou filatelii. Ale po válce, kterou Hirch i Franěk ve zdraví přečkali, se již ke zkoušení nevrátili. Jan Mrňák udržoval dobrou tradici zkušebnictví čs. známek a byl až do své smrti našim nejvědsím znalcem čs. známek. 

Caution, Jan Mrňáks expert signature anticipates as fake!

Pozor, znalecká značka Jan Mrňáka se vyskytuje padělaná! 

He got several distinctions and medals at many domestic and foreign stamp exhibitions, for his Czechoslovakian stamp collection. He scientifically prepared large parts of Czechoslovakian stamps, especially stamps overprinted "Pošta Československá 1919".

Na mnoha výstavách domácích a zahraničných získal významná uznání a ohodnocení své sbírky československých známek. Specializovaně zpracoval celé úseky čs. známek, zvláštně pak přetisky známek Pošta Československá 1919. 

As one of the first Czechoslovakian experts he was in 1960 nominated a member of international expert organization, "Association Internationale des Experts Philateliques". He was a honorary-member of the First Czech Philatelistic Association and a honorary-member of The Philatelistic Society in USA.

V roce 1960 byl jmenován jako jeden z prvních československých expertů za člena mezinárodní organizace znalců, "Association Internationale des Experts Philateliques". Byl čestným členem Prvního českého filatelistického spolku v USA a čestným členem The Philatelistic Society in USA.

Jan Mrňák's expert mark


Znalecká značka Jana Mrňáka

Source: The journal Filatelie F5/1963, F1/1971

Zdroj: Časopis Filatelie F5/1963, F1/1971


Jaroslav Kovařík* ? - † ?

Jaroslav Kovařík from Prague, was nominated to SČSF's expert in November 21st 1957.

Jaroslav Kovařík z Prahy, 21 listopadu 1957 byl jmenován do sboru znalců SČSF.


Karel Basika* 25. 10. 1903 - † 28. 1. 1968

Karel Basika was a bank clerk by profession. He was a jury member at many philatelistic exhibitions, stamp collector, stamps expert, publisher...
Since he was young he devoted his life to philately. He was the chairman of the jury section and of the SČF expert commission. It's hardly ever possible to find a philatelistic functionary who has done so much for the philatelistic community as he did. Already in 1920th he cooperated as a philatelistic functionary with Jaroslav Lešetický. Karel Basika was a well reputed jury member. His last commission as a jury member should have been on the world exhibition Praga 68, unfortunately he died some months earlier...
He was also well reputed as a publicist. He wrote many specialized publications and a book by name "Hundred years of stamp", published in 1940 and 1946. 
K. Basika collected stamps from Czechoslovakia, he was a collector of British Queen Victoria, Monaco, Austria, air mail stamps...

Karel Basika byl povoláním úředník v bance. Byl členem mnoha výstavních jury, sběratel, znalec, publicista...
Již od mládí se věnoval poštovní známce. Byl vedoucím jurymanské sekce komise znalců SČF. Sotva by se mohl nalézt další funkcionář, který by pro filatelistickou veřejnost udělal více. Již ve dvacátých letech funkčně spolupracoval s nestorem Československé filatelie, Jaroslavem Lešetickým.
Karel Basika byl uznávaným jurymanem, naposled zařazen mezi jurymany k světové výstavě Praga 68, žel té už se nedožil... 
Publicisticky uplatňoval své znalosti v odborných článcích a n.př. v díle "Sto let známky" vydaném v letech 1940 a 1946. K. Basika byl sběratelem Československa, anglické Viktorie, Monaka, Rakouska, aerofilatelie... 

Source: The journal Filatelie F7/67, F5/68, F3/74, F10/74, F5/87

Zdroj: Časopis Filatelie F7/67, F5/68, F3/74, F10/74, F5/87


Zdeněk Kvasnička* 25. 12. 1905 Hodonín - † 28. 12. 1993 Prague

Zdeněk Kvasnička, one of the Nestors in Czechoslovakian philately. He was known as an eminent collector and exhibitor of Czechoslovakian stamps. 

He competed in more than forty years and attained the highest awards. He was victorious in national class in the world exhibition Praga 1968 and participated in the Court of Honor in the world exhibition Praga 1978. 

For many years he worked with organized philately, later in SČSF he was vice president of the Czechoslovakian stamp committee. He was a member of the organized philately jury, member of the expert commission and member of the territorial philately of SČSF. 
He was an active publicist in many philatelic papers and exhibition catalogues. He was co-author of "Monograph part I", "Czechoslovakian stamps and their forgeries" and "Specialized reference book to the collectors of CSR stamps". We may not forget his co-author work on many Pofis catalogues. 

Zdeněk Kvasnička was also educator of aspirants and expert candidates.

Zdeněk Kvasnička, jeden z nestorů Československé filatelie. Byl znám jako význačný sběratel a vystavovatel čs. známek. Soutěžil přes čtyřicet let a dosáhl nejvyšších ocenění. 
Vítězství v národní tříde na světové výstavě Praga 1968 i účasti v Čestné tříde na Praga 1978. Řadu let působil v čs. organizované filatelii, v SČSF pak jako místopředseda komise čs známky. Byl svazovým jurymanem, svazovým zkušebním expertem a členem komise teritoriální filatelie SČSF. 

Aktivně publikoval v řadě časopisů a výstavných katalogů. Byl spoluautorem knih: "Monografie I", "Padělky čs. postovních známek" a "Specializovaný katalog čs. poštovních známek". Odborník na problematiku polních pošt čs. legií a historii popřevratové doby 1918-1919. 

Nesmíme zapomenout i jeho spoluautorství na celé řadě katalogů Pofis. 

Z. Kvasnička byl též školitelem aspirantů či kandidátů znalecké činnosti. 

Zdeněk Kvasnička's expert mark


Znalecká značka Zděnka Kvasničky

Source: The journal Filatelie F24/1985, F3/94

Zdroj: Časopis Filatelie F24/1985, F3/94


Jaroslav Klusoň* 1906 - † 25. 2. 1986

Jaroslav Klusoň was in many years member of the SČSF and its expert committee. He was an excellent expert in classic Austrian stamps. For the public he was known via his many philatelistic publications. 

Jaroslav Klusoň byl dlouholetým řádným členem SČSF. Jeho zkušební a znalecký obor byly rakouské klasické známky. Byl vynikajícím znalcem této oblasti. Veřejnosti byl znám svou publikační činností. 

The last years of his live he devoted to "anti fake" work and detection of forgeries. 

V posledních letech se významně podílel na protipadělatelské aktivitě při odhalování falz.

Jaroslav Klusoň's expert mark

Znalecká značka Jaroslava Klusoňe

Source: The journal Filatelie F8/1986

Zdroj: Časopis Filatelie F8/1986


Ing. Pavel Monori* 1907 - † ?. 3. 1985

He was in many years member of the expert commission, SČSF and member of jury on world and international philatelist exhibitions.
Ing. Pavel Monori was an eminent publicist. He wrote many study's in territory of Hungarian stamps, post and political history of Hungary.

Pavel Monori byl dlouholetým členem komise expertů a teritoriální filatelie SČSF. Byl též jurymanem mnoha filatelistických výstav. Ing. Pavel Monori byl význačným filatelistickým publicistou. Napsal mnoho studií zejména z oblasi uherských známek, poštovní a politické historie Uherska.


František Sternwald* ? - † 1984

František Sternwald was an expert in Austrian stamps. He was a member of the SČSF's expert committee since 1961, specialized in Austrian stamps 1850-1918.
He was also a collector of the I. and II. Austrian emission and an explorer in the sector of Andreas Cross 1858. In 1964 he discovered a small red Andreas Cross on a pair of stamps with a negative imprint. In 1967 he discovered a specimen of a brown small Andreas Cross, also with a negative imprint.
František Sternwald was a successful exhibitor at domestic and foreign exhibitions. He received gold medals at domestic exhibitions as Praga 55, Brno 58 and Bratislava 60. He exhibited abroad on Finlandia 56, Philex Paris 63, and Sipex Washington 66.

František Sternwald, znalec pro oblast rakouských známek. Od roku 1961 člen komise znalců SČSF pro obor Rakousko 1850-1918. 
Byl sběratelem I. a II. rakouské emise a badatelem na úseku Ondřejských křížů 1858. V roce 1964 objevil malý červený Ondřejský kříž v páru s negativním otiskem, a v roce 1967 exemplář hnědého malého Ondřejského kříže, rovněž s negativním otiskem. 
Úspěšně vystavoval na mnoha domácích i zahraničních výstavách. Získal zlaté medaile na výstavách Praga 55, Brno 58, Bratislava 60. V zahraničí vystavoval na Finlandia 56, Philex Paříž 63, Sipex Washington 66. 

Source: The journal Filatelie F11/1984

Zdroj: Časopis Filatelie F11/1984


Miloslav Protivenský* 23. 5. 1911 - † 1970

M. Protivenský was member of the Czechoslovakian stamp committee, member of the board of philatelistic experts and member of editorial staff of "Filatelie" journal. He wrote his articles under many pen-names.
For many years he worked in printing works "Tiskárna spojů". He knew every stamp, that left this printing works. M. Protivenský was a member of the organization board of all important philatelist exhibitions.

Byl členem komise čs. známky, komise znalců a redakční rady Filatelie. Své články psal pod mnoha značkami a preudonymy. Po mnoho let pracoval v Tiskárně spojů, znal každý zoubek každé známky, jež z této dílny vzešla. Byl členem organizačního výboru každé naší významné filatelistické výstavy.


František Žampach* 3. 1. 1914. in Brno, ČSR - † 20. 1. 2000

František Žampach was a member of Expert Committee, Union of Czech Philatelists.
Member of the Board of SČF. 
He was expert on Czechoslovakia 1918 - 1939 specialist on letterpress printing.

F. Žampach was one of the authors of "Monograph of Czechoslovakian Stamps".

In 1963 he published an interesting study of newspaper stamps, together with his brother Svatopluk (* 1911 † 25. 12. 1996). 
This study discribes "Retouches on newspaper stamps edited in 1918 - 1939".

His interest of collecting was Bosnia-Herzegovina and classic Austria.

František Žampach byl členem Komise expertů Svazu českých filatelistů, řádním členem a zkušebním znalecem SČF.
Znalec na Československé známky 1918 - 1939 se specializací na knihtisková vydání. Byl spoluautorem Monografii čs. známek, autorem stovek odbornýck článků.

Spolu se svým bratrem Svatoplukem Žampachem, (* 1911 † 25. 12. 1996) vydal 1963 zajímavou studii novinových známek. Studie popisuje "Retuše na novinových známkách vydání 1918 - 1939".

Jeho sběratelskou vášní byli knihtiskové známky Československa z let 1918 - 1923, známky Bosny a Hercegoviny, a starého Rakouska.

Zasloužil se o propagaci a následnou oblibu specializovaného sbírání první emise čs. známek.

František Žampach's expert mark


Znalecká značka Františka Žampacha

Source: The journal Filatelie F2/1974, F2/1994

Zdroj: Časopis Filatelie F2/1994


Miroslav Blaha* 10. 4. 1921 - † 23. 5. 1993

Miroslav Blaha, author of articles specializing in Carpatho. (Zakarpatsko)

He was expert on stamps and entire postals from former Carpatho-Ukraine. (Zakarpatská Ukrajina). He was author of many expert articles about the Czechoslovakian field post.

Miroslav Blaha, autor odborné literatury, Zakarpatsko.

Byl dlouholetým
řádným členem komise expertů, znalcem známek a celistvostí bývalé Zakarpatské Ukrajiny, Podkarpatské Rusi a autorem mnoha odborných článků na téma čs. polní pošta. 

He lived in Zábřeh in Moravia. He successfully exposed his stamps on many exhibitions.

Žil v Zábřehu na Moravě. Úspěšně vystavoval známky na mnoha výstavách.

Miroslav Blaha's expert mark


Znalecká značka Miroslava Blahy


František Šrámek* 1923 - † ?. 3. 1999

František Šrámek, from Prague. He was a member of the Union of Czech Philatelists. Member of the Expert Committee, since 1960 and board member of the SČF. 

Mr. Šrámek was in the 1970s minister of construction in Czechoslovakia. Eminent collector and author of articles specializing in Czechoslovakian period between WW1 and WW2 and in air mail philately. 

In 1964 he published a study of Horizontal Comb Perforation. It was a pioneer work, and it did bring a light in how to find out and determine this perforation, especially on singularly stamps. The knowledge in this subject was scarce by this time.

Ing. František Šrámek z Prahy, člen Komise expertů Svazu českých filatelistů. 
Ř
ádní člen a zkušební znalec SČF. Člen sboru znalců od 1960. Expert na Československo 1918 - 1939.
V 70-tých byl letech ministr výstavby a techniky v Československu. 
Přední sběratel a publicista v oblasti meziválečných československých známek a aerofilatelie.

1964 vypracoval studii o zoubkování "Ležmý hřeben" což byla průkopnická práce která tehdy vnesla světlo jak takové zoubkování zjistit hlavně u solo kusů. Tenkrát to byl velký problém i s těmi znalostmi.

In 1966, after the national stamp exhibition "Brno 66" APS (American Philatelic Society) rewarded František Šrámek with the "Award of Distinction". It's a certificate of honour for his extraordinary philatelistic publication.

V roce 1966, po výstavě "Brno 66" obdržel František Šrámek ze Spojených státu amerických od APS (American Philatelic Society) čestnou cenu "Award of Distinction" za vynikající a publikační práci.

František Šrámek's expert mark


Znalecká značka Františka Šrámeka

 

Ing. Ladislav Dvořáček * 27. 6. 1923 - † 22. 1. 2015

Mr. Ladislav Dvořáček was a court of law expert in philately and member of Czech Expert Commission, SCF. He was expert in classical stamps, covers, postal cards and FDCs from Europe and overseas.

Ing. Ladislav Dvořáček byl členem komise expertů Svazu českých filatelistů, řádním členem a zkušebním znalecem SČF. Působil rovněž jako  znalec soudní. Jeho znaleckým oborem ve vztahu k filatelii je ověřování pravosti a jakosti poštovních známek, ceny a odhady ve filatelii. Specialista na klasické známky a celistvosti Evropy i zámoří. 

In 1938 - 1942 Ladislav Dvořáček studied at the Commercial Academy in Hradec Králové. Already as a fifteen years old youngster, in 1938, he was an associated translator at the International post stamp exhibition, Praga 1938. During the WW II he was removed to the work camps in Germany, in Berlin, Hamburg and Dresden. After the war he completed his academy studies and in the 1949 he got his economy engineer degree.

V letech 1938 - 1942, L. Dvořáček studoval na obchodní akademii v Hradci Králové. Už jako patnáctiletý, v roce 1938, byl pomocným tlumočníkem na Mezinárodní výstavě poštovních známek PRAGA 1938. Za války byl v pracovních táborech v Německu, v Berlíně, Hamburku, Drážďanech. Po válce dostudoval vysokou školu a v roce 1949 a získal titul inženýra ekonomie.

In the sixties he got leading functions in the Czechoslovak organized philately. He was one of the organizers of the International stamp exhibition, PRAGA 1968. 

V šedesátých letech dostal vedoucí funkci v organizované filatelii. Organizoval výstavu poštovních známek PRAGA 1968. 

In 1967 Ladislav Dvořáček was elected a member of the International stamp federation, FIP. Since 1969 he was member of International Expert Federation - AIEP. In 1971 he became vice-president of FIP and between 1980 - 1990 he was president of FIP.
(FIP - Federation Internationale de Philatélie).  

V roce 1967 byl zvolen členem výkonného výboru Mezinárodní filatelistické federace, v roce 1971 byl jejím místopředsedou. V roce 1980 byl zvolen do čela Mezinárodní filatelistické federace FIP**, stal se jediným československým předsedou světové organizace. Tuto funkci vykonával až do roku 1990.  

After 1990 he closed his official involvement, thereafter devoted himself to expertizing and philatelist consultation.

Po roce 1990 se přestal veřejně angažovat, věnoval se znalecké a poradenské činnosti a filatelistické literatuře.

On September 18th 2004 was Ladislav Dvořáček nominated as honorary member of the New expert committee and as its senior adviser.

18. září 2004 byl jmenován Čestný člen KZ SČF ve funkci - zasloužilý poradce pro obor: klasická vydání známek Evropy i zámoří.

Malá kuriozita, svou znaleckou značkou neoznačil žádnou známku, nevystavil jediný atest. A proč ne? 
Zde citát: Jako předseda SČSF a FIP, jsem musel brát ohled na pověst těchto dvou institucí... 
Na dotaz řekl, že sice má svou znaleckou značku, ale prakticky nikdy ji nepoužil – prostě jako znalec známky neoznačoval ani na ně nevystavoval atesty, zájemcům pouze poskytoval ústní konzultace.


**Federation Internationale de Philatélie.


Hynek Ondrášek* 7. 11. 1925 - † 26. 4. 2001

Hynek Ondrášek was an expert-adviser.
He was a great stamp collector. He participated on many stamp exhibitions, also abroad, many of them organized by FIP and by Socfilex. He collected Czechoslovakian stamps after 1945 and Czechoslovakian air mail stamps from 1930. 

Znalec-poradce. Dlouholetý člen komise teritoriální filatelie SČSF, po roce 1989 předseda odborné společnosti teritoriální filatelie a později českých známek.
Vystavoval na řadě zahraničních výstav pod patronátem FIP a výstavách Socfilex. Sbíral a vystavoval známky Československa po roce 1945 a čs. letecké známky z roku 1930.


Dr. Jiří Kulda* 1925 - † 31. 3. 1998

Dr. Kulda was a very known philatelist personality. He was a doctor and he also had a bachelors or a masters degree of science (DrSC). His specialty was the different paper qualities of CSR II stamps, fluorescence, FI, FII, paper with optical whitener ingredients, OZP or usual paper, BP. He was only aimed on CSR II.

Dr. Kulda je taktéž velmi známou znaleckou kapacitou. Byl Dr. a snad byl kandidátem nebo dokonce doktorem věd (DrSC). Zkoušel papíry na známkách II. ČSR (fluór, /FI, FII/ s přísadami opticky zjasnujících prostředků /OZP/ nebo obyčejný /BP/). Měl zaměření snad jen na II. ČSR.

Dr. Jiří Kulda's expert mark


Znalecká značka Dr. Jiřího Kuldy


Dr Jiří Bísek* 24. 4. 1926 - † in summer 2002

Dr Jiří Bísek, ex. chairman of the Expert board of examiners and Expert-advisory board, SČSF from 1974.

Dr Jiří Bísek byl známou a výraznou osobností československého filatelistického dění. Zde zastával významné funkce jako juryman a znalec.

Expert in Air mail stamps and European entireties.

Začátkem sedumdesátých let byl místopředsedou tehdejší komise znalců, od 1974 předsedou komise svazových zkušebních expertů a předsedou svazových expertů poradců SČSF. 

Specializace: Letecké známky a celistvosti evropských zemí. 

1968 byl vedoucí redakční rady prvního dílu Monografie čs. známek, v 1978 a v 1988 spoluautor katalogů čs. známek.

Dr Jiří Bísek's expert mark


Znalecká značka Dr Jiřího Bíseka

 

Vlastimil Krajíc* 1926 - † ?.12.2007

Vlastimil Krajíc was a well known aero philatelist from Prague. In many years he was a jurisprudential expert in philately prices and judge.

Vlastimil Krajíc, známý pražský aerofilatelista a dlouholetý soudní znalec zaměřený na ceny a odhady ve filateli.

He was spokesman of the jurisprudential experts and theirs delegate in the Chamber of the Czech jurisprudential experts.

Po dlouhou dobu byl mluvčí soudních znalců, které zastupoval v Komoře soudních znalců ČR.

Source: The journal
Filatelie F1/2008

Zdroj
: Časopis Filatelie F1/2008

 

Milan Bokvaj* 19. 8. 1926 - † 2011

Engineer Milan Bokvaj was one of the foremost philatelists in the Czech Republic. He was a famous collector and exhibitor of international rank. 

Ing. Milan Bokvaj byl jednim z předních filatelistů ČR, význačným sběratelem a vystavovatelem na mezinárodní úrovni.

He was an acknowledged expert of postal history and one of the founders of the Committee of Czechoslovakian postal philately. 
Mr. Bokvaj was expert of classic philately with specialty in Europe's postal entires and in Scandinavia.

Byl uznávaným odborníkem v oblasti teritoriální filatelie, jednim ze zakladatelů komise teritoriální filatelie, (později Společnosti terioriální filatelie SČSF). 
Znalec se specializací na klasické známky a celistvosti Evropy se zaměřením na skandinávské země.

Mr. Milan Bokvaj was an active juryman of SČF in traditional philately.

Byl členem svazových jurimanů SČF v oboru tradiční filatelie.

In the 1990s he was the president of SČSF's juryman committee and member of the expert committee in traditional philately. He was also member of the board of the SČSF's expert committee. 

V 1990 letech byl předsedou komise jurimanů S ČSF, členem komise experů se zaměřením na klasické známky. Navíce byl členem vedení komise expertů SČSF.

 

Jan Karásek* 28. 3. 1927 Šlapanice u Brna - † 7. 5. 2010 Brno

Retired civil engineer Ján Karásek from Brno. The leading expert on Czechoslovak stamps, expert since 1960. Member of A.I.E.P. since 1964.
Member of Czech Expert Commission, SČF, President 1989-91, Vice President since 1992.
Member of Philatelic Federation of Czechoslovakia, President 1991-95.

Ing. Jan Karásek z Brna, jeden z nejznámějších filatelistických znalců ČSR. 
Znalcem od roku 1960. Členem A.I.E.P. od 1964.
Členem komise expertů Svazu českých filatelistů, předseda 1989-91, podpředseda od 1992 a členem Svazu českých filatelistů, předseda 1991-95.

Mr. Karásek was expert in Czechoslovakia and  Bohemia & Moravia stamps. He was also author of specializing philatelist literature as: "Czechoslovakian stamps and their forgeries 1918-1939", "Rare and remarkable Czechoslovak stamps" and was one of the authors of "Monograph of Czechoslovakian Stamps Part II".**

Jeho zkušebním oborem bylo Československo, Protektorát Čechy a Morava. Ján Karásek byl též autorem filatelistických publikací jako: "Vzácnosti a zajímavosti Československých známek" a "Československé poštovní známky a jejich padělky, 1918 - 1939",a byl spoluautorem "Monografie Československých známek Díl II" .**

Mr. Karásek is often chairman or member of jury on philatelist exhibitions, FIP-Accredited Judge. 

Na výstavách poštovních známek byl ing. J. Karásek často čestným předsedou, členem jury a akreditovaným FIP-soudcem.

His personal reference collections are: "Czechoslovakia 1918-1939", "Czechoslovakia Airmail" and "Forgeries collection of Czechoslovakia".

Jeho osobní referenční sbírky jsou: "Československo 1918-1939", "Československo-Letecká pošta" a "Československé poštovní známky a jejich padělky, 1918 - 1939".

Mr. Karásek has been rewarded with the Hunziker Medal of the A.I.E.P. 1999. For many years he also cooperated with stamp dealers and auction houses.

Ing. Jan Karásek byl odměněn cenou: Hunziker Medal of the A.I.E.P. 1999. Jan Karásek spolupracoval s filatelistickými prodejnami a s aukčními domy.

Ján Karásek's expert mark


Znalecká značka Ing. Jana Karáska

** Monograph = thesis in one subject.

** Monografie = pojednání v jednom oboru.

 

Josef Chvalovský* 1927 - † 11. 4. 2016

In 1993 Josef Chvalovský became a member of SČF expert committee, after the graduation and research project: how to determine perforations on Pigeon and Breaking Chains to Freedom stamps, with focus at horizontal comb perforation.

Josef Chvalovský se stal řádným členem komise znalců SČF v roce 1993. 
Bylo to po odevzdání znalecké práce zabývající se určování použitých zoubkování se zaměřením na ležmý hřeben u známek Holubice a Osvobozené republiky.

Josef Chvalovský is one of the founders of Society of typographic stamps (1986) and its chairman. He was a member of SČF expert committee, philately top collector - Breaking Chains to Freedom stamps and well known publicist. 

Josef Chvalovský byl jednim ze zakladatelů a dlouholetým předsedou Společnosti knihtisku (1986), členem komise expertů SČF (1993), špickový sběratel známek a celistvostí Osvobozená republika a známý publicista.

After the founding of SČF's committee of typographic stamps, he released a newspaper Zpravodaj knihtisku - "Typographic news".

Po založení Komise knihtisku SČF začal vycházet specializovaný časopis Zpravodaj knihtisku.

Thanks to Josef Chvalovský, Specialized manual of stamps and entire of Breaking Chains to Freedom was written and published in year 2000.  
"Specializivaná příručka pro sběratele známek a celistvostí Osvobozené republiky"

Josef Chvalovský inicioval sepsání "Specializivané příručky pro sběratele známek a celistvostí Osvobozené republiky". Vydané v roce 2000.

Source: The journal Filatelie F6/2016 and Informace SCF c 2/2016

Zdroj: Časopis Filatelie F6/2016 a Informace SCF c 2/2016

Josef Chvalovský's expert mark

Znalecká značka Josefa Chvalovského

 


JUDr. Svätopluk Šablatúra* 7. 9. 1929 - † 16. 1. 2016

Dr. Svätopluk Šablatúra was born in Skalica - Czechoslovakia.

JUDr. Svätopluk Šablatúra ze Skalice na Slovensku.

He studied at the faculty of law at Charles university in Prague. Due to his society belonging he was not allowed to graduate. His father was an entrepreneur, he owned a vineyard! 
S.Šablatúra accomplished his studies several years later in Bratislava.

Studoval na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze, ale pro třídní původ nebyl připustěn k promocím. Otec byl "živnostník", v Skalici vlastnil vinářský podnik! 
Stúdia práv později dokončil v Bratislavě.

In 1957, in Koliba-Slovakia, he founded the very first Slovak voiceover studio. S. Šablatúra devoted 40 years to produce and to direct the Slovak voiceover, until his retirement. 
In the early 1950th S. Šablatúra worked as camera assistant by Slovak film and produced movies as director assistant. 

V roce 1957 založil ve filmových atelířích na Kolibe první slovenské dabingové stúdio. Réžii slovenského dabingu se věnoval přibližně 40 let, do roku 2000, kdy odešel do dúchodu.
Navíce, začátkem 50. let byl asistentem kamery ve Slovenském filmu a podílel se i na výrobě filmů jako asistent režiséra.

According to Mr. Šablatúra's statement, he always was interested in philately, and he developed his interest from stamp collecting to studies of stamps.

Svět filatelie, podle jeho slov, ho očařil již v útlém dětství, to sbíral známky mnoha zemí. Od extenzívního sbírání se postupně přepracoval k stúdiu známek.

Results of S. Šablatúra's interest are several specialized stamp collections of Czechoslovakia, Slovakia and of Soviet union. 
And, results of his studies was regularly described in philately magazines: as Filatelie, Zberatel and Merkur revue.

Výsledkem je několik specializovaných sbírek známek první Československé republiky, Slovenského štátu a Sovětského svazu. 
S výsledky svého filatelistického bádaní roky seznamoval čtenáře Filatelie, časopisu Zberateľ a časopisu Merkur revue. 

As proven Slovak stamp expert S. Šablatúra often exhibited his collections at international exhibitions. He mostly exhibited his "Collection of forgeries".
S. Šablatúra is author of the publications "Falošné Hradčany" 1996, (Hradcany stamps forgeries) and Nachod forgeries. 

Jako velký slovenský znalec poštovních známek, též vystavoval své exponáty na mnohých zahraničných výstavách. Většinou vystavoval pouze falza. 
Je autorem dvouch samostatních publikací: "Falošné Hradčany" 1996 a Náchodské falza.

He was member of the Czechoslovakian Expert Committee, member of Czech Philatelist Union and member of the Boards of SČF.
Later on he became member of the Slovak expert committee. 

Byl členem Komisie znalců Svazu československých filatelistů a po vzniku Slovenské republiky stál mnohé roky v čele Komisie znalců Svazu slovenských filatelistů. 

You will find his expert mark on Czechoslovakian stamps, Protectorate Bohemia and Moravia, stamps of Slovak Republic and Chust 1944 stamps. 

Jeho znaleckou značku najdeme na známkách první československé republiky, na známkách Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu a Chustu.

Original article in Slovak by Dr. Bohumil Synek.

Zde zkrácená verze, originál článek v slovenštině kliknutím zde.

Autor: PaedDr. Bohumil Synek 
Díky za povolení zveřejnit informace o znalci JUDr. Svätopluk Šablatúra!

Svätopluk Šablatúra's expert mark


Znalecká značka JUDr. Svätopluka Šablatúry
František Crha* 15. 6. 1930 Jičín - † ?. 12. 2009

Vicechairman in Air mail society of SČF, member jury committee of  SČF, chairmen of additional board of Filatelie paper.

In September 18th 2004 he become ordinary member of the New Expert Committee as adviser in air mail entires and postal stationeries of ČSR after 1942, with specialization in French air-line to South America in the 1930th. 

Místopředseda Společnosti aerofilatelie SČF, člen komise jurymanu SČF, predseda redakční rady Filatelie.

18. září 2004 byl jmenován: Řádný člen KZ SČF ve funkci - Poradce pro obor: letecká pošta ČSR po roce 1945; francouzská letecká linka do Jižní Ameriky ve 30. letech 20. století.

Source: The journal Filatelie F6/2000, F3/2001, F1/2010 

Zdroj: Časopis Filatelie F6/2000, F3/2001, F1/2010 

 

František Beneš sr.* ?. 12. 1931 in Plzeň - † 19. 11 2007 in Prague

Mr. František Beneš was primarily a constructive engineer, later on he became a stamp dealer. 

Ing. František Beneš byl původní profesí stavební inženýr, později filatetelistický obchodník.

Since 1992 he worked as authorized expert in philately and philately expert at "The house of philately" in Prague. His specialization was postal stationery, entires and post cards. He was editor of many special books, handbooks, catalogues and articles.

Od roku 1992 soudní znalec v oboru filatelie a znalec Filatelistické zkušebny Domu filatelie pro obor celiny, celistvosti a pohlednice. Autor a spoluautor řady odborních knih, příruček, katalogů a článků.

In September 18th 2004 he become extraordinary member of the New Expert Committee and a "candidate expert". 

18. září 2004 byl jmenován: Mimořádný člen KZ SČF ve funkci - Kandidát na funkci znalce.

In June 11th 2005, the executive committee of SČF nominated him to stamp expert of SČF with specialization in postal stationeries, entire and postcards of ČSR.

Dne 11. 6. 2005 byl ing. František Beneš st. jmenován výkonným výborem SČF znalcem SČF v oboru celistvosti, celiny a pohlednice ČSR.

Source: The journal Filatelie F4/2004, http://www.japhila.cz/scf

Zdroj: Časopis Filatelie F4/2004, http://www.japhila.cz/scf


Miroslav Langhammer* 19. 8. 1951 in Prague - † 13. 8. 2008

Miroslav Langhammer was a member of SČF's presidium and member of the management in Czech-Moravian postal history society.

Bývalý člen předsenictva SČF a vedení Českomoravské společnosti pro poštovní historii. Člen AIJP, redakční rady Filatelie a redaktor zpravodaje Mechanizace a automatizace pošty.

In September 18th 2004 he become extraordinary member of the New Expert Committee as candidate adviser with specialization in documents of postal automatization of ČSR and ČR.

Dne 18. září 2004 byl jmenován mimořádným členem KZ SČF ve funkci - Kandidát na poradce pro obor: doklady automatizace poštovního provozu ČSR a ČR.

Source: The journal Filatelie F3/2001

Zdroj: Časopis Filatelie F3/2001


Ing. Josef Tekeľ* 18. 5. 1954 - † 21. 8. 2005

Josef Tekeľ was by profession college lecturer.

Ing. Josef Tekeľ byl povoláním univerzitní docent.

He was vice-chairman of ZSF, member of the Slovak Expert Commission ZSF. He was also chairmen of the ZSF's exhibition committee. 

Byl místopředsedou ZSF, řádným členem komise znalců a expertů ZSF. Předseda komise výstavních porotců ZSF.

His expert field was postal history of Slovakia and stamps from ČSR. Coauthor of Monograph #15 Czechoslovak stamps and coauthor of philately book about Czech and Slovak post-offices 1900 - 1958.

Specialista na poštovní historii Slovenska a na ČSR I. (Bratr Andreja Tekeľa) Spoluautor 15. dílu Monografie čs. známek a spoluautor knihy České a Slovenské poštovně 1900 – 1958.

Josef Tekeľ was also member of FIP´s anti fake committee, member of FEPA's exhibition committee and member of Hungarian philately academy MAFFIT.

Ing. Josef Tekeľ byl členom komisie pre boj s falšovateľmi a podvrhmi v svetovej organizácii filatelie FIP, členom európskej rozhodcovskej komisie FEPA pre hodnotenie výstavných exponátov, členom maďarskej filatelistickej akadémie MAFFIT.

Source: The journal Filatelie F1/2005 and Infofila

Zdroj: Časopis Filatelie F1/2005 a Infofila


Ing. Andrej Tekeľ* 1956 - † 8. 8. 2013

By profession headmaster.  

Povoláním ředitel školy. 

Philatelic researcher, publisher of philatelic works, expert and a member of the Expert Commission ZSF. His expert field was ČSR 1918 - 1939. Member of the editorial staff at the Filatelie journal.

Filatelistický badatel a publicista, člen komise znalců a expertů ZSF v oboru ČSR 1918 - 1939. Člen redakční rady Filatelie. (Mladší bratr Josefa Tekeľa)

Source: The journal Filatelie F4/2004, F9/2013

Zdroj: Časopis Filatelie F4/2004, F9/2013Philatelic experts - Present times

Filatelistictí znalci - cást soucasná
Philatelic experts - Foreign part Filatelistictí znalci z ciziny
The Inception and Founders of Czechoslovak Philately Zakladatelé a vznik české filatelie
Diverse historic information Historický kalejdoskop

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann